Title: Neurčitost překladu
Other Titles: The Indeterminacy of Translation
Authors: Kopecká, Radka
Advisor: Schuster, Radek
Referee: Koláříková, Dagmar
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9710
Keywords: překlad;translatologie;překlad a filosofie;analytická filosofie;Herder;Quine;neurčitost překladu;jazyk;význam
Keywords in different language: translation;Translation Studies;translation and philosophy;analytic philosophy;Herder;Quine;indeterminacy of translation;language;meaning
Abstract: Cílem této diplomové práce je představit vztah mezi překladem a filosofií a popsat jejich propojení v kontextu translatologie. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část je zaměřena na vznik a vývoj translatologie jako vědy. Druhá část sleduje vývoj vztahu překladu a filosofie, především v době německého romantismu, kdy vznikaly stěžejní filosofické teze týkající se jazyka a překladu. Název třetí části, který je rovněž názvem celé práce, je odvozen od slavného myšlenkového experimentu amerického analytického filosofa W.V.O.Quina. Jeho a další filosofické teze 20. století týkající se překladu a významu ovlivnily vztah mezi překladem a filosofií, který je v současnosti velmi nejistý.
Abstract in different language: The main objective of this diploma thesis is to introduce the relationship between translation and philosophy and explain their connection in current Translation Studies. The thesis is divided into three parts. First part primarily describes the birth of Translation Studies. Second part follows the development of relationship between translation and philosophy, especially during the German Romanticism when main influencial theories concerning language and translation were formed. The title of the thesis is also the title of the third part and it comes from well-known philosophical experiment introduced by American analytic philosopher W.V.O.Quine. Quine's and other philosophical theses of 20th century had a great impact on the relationship between translation and philosophy, which is indeterminate as well at the present day.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Radka Kopecka - DP Neurcitost prekladu.pdfPlný text práce395,85 kBAdobe PDFView/Open
DP_Kopecka Radka_vedouci_2013.docxPosudek vedoucího práce52,17 kBMicrosoft Word XMLView/Open
PosudekDP-Radka Kopecka.rtfPosudek oponenta práce875,69 kBRTFView/Open
Kopecka_Radka.pdfPrůběh obhajoby práce426,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9710

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.