Název: Neurčitost překladu
Další názvy: The Indeterminacy of Translation
Autoři: Kopecká, Radka
Vedoucí práce/školitel: Schuster, Radek
Oponent: Koláříková, Dagmar
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9710
Klíčová slova: překlad;translatologie;překlad a filosofie;analytická filosofie;Herder;Quine;neurčitost překladu;jazyk;význam
Klíčová slova v dalším jazyce: translation;Translation Studies;translation and philosophy;analytic philosophy;Herder;Quine;indeterminacy of translation;language;meaning
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je představit vztah mezi překladem a filosofií a popsat jejich propojení v kontextu translatologie. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část je zaměřena na vznik a vývoj translatologie jako vědy. Druhá část sleduje vývoj vztahu překladu a filosofie, především v době německého romantismu, kdy vznikaly stěžejní filosofické teze týkající se jazyka a překladu. Název třetí části, který je rovněž názvem celé práce, je odvozen od slavného myšlenkového experimentu amerického analytického filosofa W.V.O.Quina. Jeho a další filosofické teze 20. století týkající se překladu a významu ovlivnily vztah mezi překladem a filosofií, který je v současnosti velmi nejistý.
Abstrakt v dalším jazyce: The main objective of this diploma thesis is to introduce the relationship between translation and philosophy and explain their connection in current Translation Studies. The thesis is divided into three parts. First part primarily describes the birth of Translation Studies. Second part follows the development of relationship between translation and philosophy, especially during the German Romanticism when main influencial theories concerning language and translation were formed. The title of the thesis is also the title of the third part and it comes from well-known philosophical experiment introduced by American analytic philosopher W.V.O.Quine. Quine's and other philosophical theses of 20th century had a great impact on the relationship between translation and philosophy, which is indeterminate as well at the present day.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Radka Kopecka - DP Neurcitost prekladu.pdfPlný text práce395,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_Kopecka Radka_vedouci_2013.docxPosudek vedoucího práce52,17 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
PosudekDP-Radka Kopecka.rtfPosudek oponenta práce875,69 kBRTFZobrazit/otevřít
Kopecka_Radka.pdfPrůběh obhajoby práce426,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9710

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.