Title: Čeština jako cizí jazyk na Univerzitě Regensburg - Zmapování studijního programu BOHEMICUM Regensburg-Passau
Other Titles: Czech for Foreigners. The Academic programme BOHEMICUM in Regensburg
Authors: Tuháčková, Kateřina
Advisor: Smolíková, Marie
Referee: Wagnerová, Marina
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9732
Keywords: Bohemicum;Společný evropský referenční rámec pro jazyky;čeština pro cizince;čeština jako cizí jazyk;komunikační metoda;historie výuky cizích jazyků;Univerzita Regensburg
Keywords in different language: Bohemicum;Common european framework for languages;czech for foreigners;czech as foreign language;communication method;history of teaching of foreign languages;University Regensburg
Abstract: Tato diplomová práce nabízí ucelený přehled o studijním programu Bohemicum na Univerzitě Regensburg ve Spolkové republice Německo, kde je vyučována čeština pro cizince. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je objasněna problematika Společného evropského rámce pro jazyky a jeho úrovních. Dále je nastíněn vývoj historie výuky cizích jazyků se zřetelem na komunikační metodu, které je aktuální ve výuce cizích jazyků v současné EU. V dalších kapitolách je pojednáno o pojmech "Čeština jako cizí jazyk" a "Čeština pro cizince". Praktická část se soustřeďuje na bližší informace o programu Bohemicum a na dotazníkové šetření se studenty, jehož výsledky jsou uvedeny v závěru práce.
Abstract in different language: This thesis provides a comprehensive overview of the academic programme Bohemicum at the University of Regensburg in Germany, where Czech for foreigners is taught. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The issue of the Common European Framework for languages and its levels are clarified in the theoretical part. Furthermore, the history of the teaching of foreign languages with respect to the communication method that is relevant in the teaching of foreign languages in the current EU is outlined in this part. Following chapters deal with concepts of "Czech as a foreign language" and "Czech for foreigners." The practical part focuses more on information about the academic programme Bohemicum and the questionnaire survey with students, which results are presented in the conclusion of this theses.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Tuhackova Katerina_finale.pdfPlný text práce2,21 MBAdobe PDFView/Open
Tuhackova_Smolikova.docPosudek vedoucího práce62,5 kBMicrosoft WordView/Open
DP_KTuhackova_Wagnerova.docPosudek oponenta práce75 kBMicrosoft WordView/Open
Tuhackova_Katerina.pdfPrůběh obhajoby práce304,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9732

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.