Title: Kulturní a filosofické předpoklady vědecké revoluce (Dante A., Leonardo da Vinci, Michelangelo B., M. Ficino, P. Pomponazzi, M. Kusánský, G. Bruno, G. Galilei, J. Kepler)
Other Titles: Renaissance origin of modern science
Authors: Vejvodová, Petra Alexandra
Advisor: Demjančuk, Nikolaj
Referee: Janko, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9734
Keywords: renesanční kultura;moderní věda;kosmologie;nekonečný vesmír;humanistické vzdělání;knihtisk;působení církve;Koperníkův heliocentrický světový systém;astronomické objevy;matematizace přírodovědy;Galileiho metodologie;racionalita;technologické objevy;experiment
Keywords in different language: renaissance culture;modern science;cosmology;endless universe;scholastic knowledge;letterpress;catholic church activities;Copernikian heliocentric world system;astronomical discoveries;matematization of natural science;Galilei´s methodology;racionality;technological discoveries;experimentation
Abstract: Práce se věnuje vlivu renesanční kultury a filosofie na vznik moderní vědy. Studuje kulturní předpoklady jako například rozvoj měšťanské společnosti, vznik univerzit a humanitních studií, zvýšený zájem o přírodní vědy, vliv knihtisku na šíření vědomostí v protikladu působení církevních autorit a inkvizičních procesů. Dále je posuzován vliv inovativní kosmologie Kusánského a Bruna, Koperníkova heliocentrického systému jako protikladu uznávaného geocentrického systému i Keplerových planetárních zákonů. Hlavním iniciátorem změny je Galileo Galilei, který přispěl objevy v astronomii, kterými přispěl k potvrzení Kopernikánského systému a fyzice. Nejdůležitjšími aspekty pro rozvoj moderní vědy jsou: změna komunikačního kódu, nové kosmologické teorie, prosazení racionality, systematizace vědeckého výzkumu pomocí teoretické metodologie, aplikace nových technologií a popularizace vědy.
Abstract in different language: In my dissertation I follow up the renaissance epoch aiming a role of culture and philosophy in formation of modern science. Renaissance culture is meant to be an important condition of scientific origins. There is a new trend of individualism and social model change. The first revision of medieval cosmology set up by early renaissance philosopher Cusanus followed by extraordinary ideology of Bruno, culminated in Copernican astronomical revolution. Copernicus expressed a crucial heliocentric theory as an antithesis of Ptolemy´s geocentric world system. The theory heralded by Copernicus was confirmed by Galilei´s observations of the heaven and discoveries of Kepler. The most important things for development of modern science are: a change of communication code, new cosmological theories, implementation of rationality, systematization of scientific research by theoretical methodology, application of new technologies and popularization of science.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Vejvodova EKS 2013.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Vejvodova_Demjancuk.docxPosudek vedoucího práce38,89 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Vejvodova_janko.rtfPosudek oponenta práce1,83 MBRTFView/Open
Vejvodova_Petra_Alexandra.pdfPrůběh obhajoby práce369,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9734

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.