Název: Controlling a jeho aplikace ve vybraném podnikatelském subjektu
Další názvy: Controlling and its application in selected business entity
Autoři: Šperlingová, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Červený, Josef
Oponent: Kučva, Luděk
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9823
Klíčová slova: controlling;manažerské účetnictví;informační systém;reporting;monitoring
Klíčová slova v dalším jazyce: controlling;management accounting;information system;reporting;monitoring
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na vymezení a definici controllingu a na analýzu jeho hlavních kritérií ve vztahu k podpoře řízení. V teoretické části jsou představeny hlavní i vedlejší cíle controllingu, jeho funkce a úlohy. Rovněž jsou zde uvedeny vývojové stupně a různé koncepce controllingu vyplývající z jeho funkcí, přičemž se dále pracuje s profesionální koncepcí controllingu. Samostatná kapitola je věnována také organizaci controllingu v podniku. V práci jsou rovněž definovány a anylyzovány hlavní oblasti controllingu a jeho nástroje. Praktická část je zaměřena na analýzu vnějšího a vnitřního prostředí, na analýzu controllingových procesů vybraného podnikatelského subjektu a na jejich vyhodnocení. Z těchto analýz byla následně identifikována slabá místa stávajích controllingových procesů a byly navrženy postupy vedoucí ke zvýšení efektivity.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented diploma thesis is focused on controlling delimitation, definition and analysis of its main criteria related to management support. Main and side goals of controlling are presented in theoretical part alongside with controlling functions and tasks. Development stages and miscellaneous controlling conceptions resulting from its functions are introduced as well, whereas further professional conception is being incorporated. Organization of controlling in company is described in stand-alone chapter. In this diploma thesis main controlling areas are defined and analysed as well as its tools. The practical part is analysing external and internal environment, controlling processes of selected business entity and its evaluation. Those analysis aim to identify weak points of actual processes and suggest efficiency improvement methods.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_K10N0030K.pdfPlný text práce2,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
sperlingova.pdfPosudek vedoucího práce655,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
sperlingova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce567,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
sperlingova.PDFPrůběh obhajoby práce209,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9823

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.