Title: Ověření účinnosti zpřesnění digitálního modelu reliéfu \nl ZABAGED podle koncepce Zeměměřického úřadu \nl v zastavěném území města Plzně
Other Titles: Verification of the effectiveness of improvement of digital terrain model of ZABAGED in built-up area of Pilsen according to the concept of Land Survey Office
Authors: Vondrašová, Lenka
Advisor: Fiala, Radek
Referee: Šíma, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9842
Keywords: letecké laserové skenování;DMR ZABAGED;ZABAGED - výškopis;ZABAGED - zdokonalený výškopis;výškový systém ČR
Keywords in different language: aerial laser scanning;DTM ZABAGED;ZABAGED - altimetry;ZABAGED - altimetry improved;vertical datum CR
Abstract: Předmětem diplomové práce je porovnání výškopisu ZABAGED a zdokonaleného výškopisu ZABAGED s daty leteckého laserového skenování, zhodnocení účinnosti zpřesnění výškopisu ZABAGED. Nakonec je zkoumána možnost využití nivelačních bodů pro kontrolu přesnosti výšek bodů leteckého laserového skenování.
Abstract in different language: The object of this diploma thesis is a comparison altimetry ZABAGED and altimetry improved ZABAGED with data of aerial laser scanning, a evaluation usefull more accurate ZABAGED. Finally is studied possibility of using leveling points for control accuracy of the heights points of aerial laser scanning.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Bc Lenka Vondrasova.pdfPlný text práce3,3 MBAdobe PDFView/Open
PV_Vondrasova.pdfPosudek vedoucího práce88,05 kBAdobe PDFView/Open
PO_Vondrasova.pdfPosudek oponenta práce225,8 kBAdobe PDFView/Open
OBH_Vondrasova.pdfPrůběh obhajoby práce34,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9842

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.