Title: Makroekonometrické simultanní modely a jejich aplikace\nl na~reálná data
Other Titles: Simultaneous macroeconometric models and their application to real data.
Authors: Polívka, Jan
Advisor: Šedivá, Blanka
Referee: Ťoupal, Tomáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9847
Keywords: ekonometrická analýza;simultánní modely;3SLS-odhad;regresní diagnostika
Keywords in different language: economtric analysis;simultaneous models;3SLS-estimation;regression diagnostics
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá makroekonometrickým modelováním ekonomiky České republiky. Je zde uveden přehledný souhrn doposud specifikovaných modelů. Dále byl vybrán klasický keynesiánský IS-LM model, u kterého byly odhadovány parametry třístupňovou metodou nejmenších čtverců. Regresní analýza a diagnostika byla provedena v programovacím prostředí Matlab. Některé testy již byly součástí statistického toolboxu, jiné bylo potřeba doprogramovat. Byla také testována stabilita parametrů. Na základě výsledků odhadu původního modelu byl dále odvozen modifikovaný model, který byl opět odhadnut a statisticky verifikován.
Abstract in different language: This thesis deals with macroeconometric simulation of the Czech Republic´s economy. In this thesis, a clear summary of previously specified models is presented. Further, the classical Keynesian IS-LM model was chosen, where the parameters were estimated by Three Stage Least Squares method. Regression analysis and diagnosis was conducted in Matlab. Some of the tests have already been included in the statistical toolbox, others had to be programmed. The stability of the parameters was also tested. Based on the estimation results of original simulation, the modified model was derived which was again estimated and statistically verified.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Polivka.pdfPlný text práce686,22 kBAdobe PDFView/Open
PV-Polivka.pdfPosudek vedoucího práce112,42 kBAdobe PDFView/Open
PO-Polivka.pdfPosudek oponenta práce216,25 kBAdobe PDFView/Open
O-Polivka.pdfPrůběh obhajoby práce30,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9847

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.