Název: Speciální mapový obsah polohopisu a výškopisu pozemkových úprav
Další názvy: Special map content of planimetry and altimetry of land consolidation
Autoři: Dvorníková, Hana
Vedoucí práce/školitel: Čada, Václav
Oponent: Votoček, Michal
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9854
Klíčová slova: pozemková úprava;mapa podrobného měření;Státní pozemkový úřad;výměnný formát pozemkových úprav;geodetické práce;projektant
Klíčová slova v dalším jazyce: land consolidation;map of detailed survey;land office;exchange format of land consolidation;field survey
Abstrakt: Diplomová práce se věnuje problematice zaměřování polohopisu a výškopisu pro potřeby pozemkových úprav speciálním obsahem mapy podrobného měření. V práci byl kladen důraz na zkušenosti z praxe. V první části je nastíněna problematika geodetických prací při komplexní pozemkové úpravě, s důrazem na zaměřování polohopisu a výškopisu. Výstupem z první části práce je atlas prvků. V druhé polovině práce je kladen důraz na geodata v pozemkových úpravách, jejich formáty a přenos. Hlavním tématem práce je návrh struktury mapy podrobného měření ve formě tabulky prvků. Výsledná tabulka byla konzultována s odborníky a bude zapracována do nové definice struktury výměnného formátu pozemkových úprav (VFP).
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis focuses on the use of planimetry and altimetry in land consolidation with special content of maps of detailed survey. This thesis accentuates hands-on experience. The first part introduces the topic of land survey at complex land consolidation. The use of planimetry and altimetry is dealt with in detail. The output of the first part is an atlas of items. The second part of this work emphasizes geodata in land consolidation, i.e. the format and transfer of the data. The main objective of this thesis is to design the structure of maps of detailed survey in the form of a chart of items. The final chart was consulted with experts. It will be included in a new definition of the structure of exchange format of land consolidation (so called VFP).
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova_prace_dvornikova.pdfPlný text práce4,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV_Dvornikova.pdfPosudek vedoucího práce213,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO_Dvornikova.pdfPosudek oponenta práce114,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OBH_Dvornikova.pdfPrůběh obhajoby práce33,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9854

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.