Title: Speciální mapový obsah polohopisu a výškopisu pozemkových úprav
Other Titles: Special map content of planimetry and altimetry of land consolidation
Authors: Dvorníková, Hana
Advisor: Čada, Václav
Referee: Votoček, Michal
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9854
Keywords: pozemková úprava;mapa podrobného měření;Státní pozemkový úřad;výměnný formát pozemkových úprav;geodetické práce;projektant
Keywords in different language: land consolidation;map of detailed survey;land office;exchange format of land consolidation;field survey
Abstract: Diplomová práce se věnuje problematice zaměřování polohopisu a výškopisu pro potřeby pozemkových úprav speciálním obsahem mapy podrobného měření. V práci byl kladen důraz na zkušenosti z praxe. V první části je nastíněna problematika geodetických prací při komplexní pozemkové úpravě, s důrazem na zaměřování polohopisu a výškopisu. Výstupem z první části práce je atlas prvků. V druhé polovině práce je kladen důraz na geodata v pozemkových úpravách, jejich formáty a přenos. Hlavním tématem práce je návrh struktury mapy podrobného měření ve formě tabulky prvků. Výsledná tabulka byla konzultována s odborníky a bude zapracována do nové definice struktury výměnného formátu pozemkových úprav (VFP).
Abstract in different language: The diploma thesis focuses on the use of planimetry and altimetry in land consolidation with special content of maps of detailed survey. This thesis accentuates hands-on experience. The first part introduces the topic of land survey at complex land consolidation. The use of planimetry and altimetry is dealt with in detail. The output of the first part is an atlas of items. The second part of this work emphasizes geodata in land consolidation, i.e. the format and transfer of the data. The main objective of this thesis is to design the structure of maps of detailed survey in the form of a chart of items. The final chart was consulted with experts. It will be included in a new definition of the structure of exchange format of land consolidation (so called VFP).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova_prace_dvornikova.pdfPlný text práce4,85 MBAdobe PDFView/Open
PV_Dvornikova.pdfPosudek vedoucího práce213,73 kBAdobe PDFView/Open
PO_Dvornikova.pdfPosudek oponenta práce114,12 kBAdobe PDFView/Open
OBH_Dvornikova.pdfPrůběh obhajoby práce33,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9854

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.