Title: Ošetřovatelský proces u klienta s respiračním selháním
Other Titles: Nursing Process for a Client with respiratory Failure
Authors: Frýbertová, Kateřina
Advisor: Zvardoňová Maříková, Václava
Referee: Matscheová, Linda
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9906
Keywords: respirační selhání;umělá plicní ventilace;neivazivní plicní ventilace;ARDS;CHOPN
Keywords in different language: respiratory failure;artificial lung ventilation;non-invasive pulmonary ventilation;ARDS;COPD
Abstract: Bakalářská práce se zabývá ošetřovatelským procesem u klienta s respiračním selháním a technikou neinvazivní ventilace. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části popisuji anatomii plic, pleury a fyziologií dýchání. Další kapitoly jsem věnovala způsobu aplikace kyslíkové terapie a umělé plicní ventilaci. Dále zmiňuji využití neinvazivní plicní ventilace při respiračním selhání, ale i nejčastější nemoci, které tento stav způsobují. Poslední kapitola se zabývá dechovou rehabilitací Praktická část je prováděna kvalitativním výzkumem formou kazuistiky. Popisuji dva muže, přijaté na kliniku TRN ? JIP s diagnózou respirační selhání. Zjišťuji především specifika ošetřovatelské péče a její nejčastější problémy. Dále se zajímám o neinvazivní ventilaci, zejména pak o úlohu sestry při napojování na tento způsob ventilace. Snažím se zachytit průběh a možná rizika při odpojování z NIVS. Závěr je doplněn o fotografie pro lepší orientaci v dané problematice.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with nursing process for respiratory failure and techniques of non-invasive ventilation. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes the anatomy of the lung and pleura, and physiology. The next charter I pay for oxygen and artificial lung ventilation. I mention in particular the non-invasive pulmonary ventilation, respiratory failure, and the most common diseases that cause this condition. In the last chapter I deal with respiratory physiotherapy. The practical part of the qualitative research is carried out in the form of case reports. I describe the two men taken to a ICU Lung Clinic with a diagnosis of respiratory failure. I find especially the specifics of nursing care, and the most common problems. It is also interested in non-invasive ventilation, particularly about the role of the nurses are and about the progress and the potential risks when disconnecting from the ventilation. At the end I added photos for better orientation in the matter.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Frybertova.pdfPlný text práce2,09 MBAdobe PDFView/Open
Frybertova_vedouci_BP.pdfPosudek vedoucího práce125,73 kBAdobe PDFView/Open
Frybertova_oponent_BP.pdfPosudek oponenta práce98,33 kBAdobe PDFView/Open
Frybertova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce408,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9906

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.