Title: Ošetřovatelský proces u klienta s pleurálním syndromem
Other Titles: Nursing process for a client with pleural syndrome
Authors: Jančová, Kristýna
Advisor: Zvardoňová Maříková, Václava
Referee: Matscheová, Linda
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9909
Keywords: Pleurální syndrom;plíce;pleura;hrudní drenáž;hrudní punkce;dušnost;ošetřovatelský proces;edukace
Keywords in different language: Pleural syndrome;lungs;pleura;thoracic drainage;thoracic puncture;dyspnoea;nursing proces;education
Abstract: V této bakalářské práci je popisován ošetřovatelský proces u klienta s pleurálním syndromem. Je zaměřená na ošetřovatelskou péči o klienty na JIP kliniky TRN, kteří mají zavedenou hrudní drenáţ. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je rozvrţena do 8 hlavních kapitol, ve kterých je popsána anatomie a fyziologie plic. Dále se věnuji pleurálnímu syndromu, jeho symptomům, diagnostice a léčbě. V závěru teoretické části se zabývám hrudní drenáţí a punkcí, které jsou součástí léčby klienta. V praktické části je popsán ošetřovatelský proces u dvou klientů s pleurálním syndromem. Jako ošetřovatelský model jsem zvolila model Nancy Roperové. Dále se věnuji anamnestickým údajům a průběhu hospitalizace včetně plánu ošetřovatelské péče a edukačnímu plánu.
Abstract in different language: This bachelor thesis describes nursing process of a client with pleural syndrome. It focuses on the nursing care of clients at the ICU Lung Clinic who have a thoracic drainage established. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is composed of eight main chapters that generally describe lungs anatomy and physiology. Further, the pleural syndrome, its symptoms, diagnosis and treatment are explained. The end of theoretical part is dedicated to thoracic drainage and puncture, which is part of client's treatment. The practical part deals with the nursing process of two specific clients with pleural syndrome. I have chosen Nancy Roper model as a nursing model. The final part is devoted to anamnestic data and hospitalization process including the nursing care and education plan.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jancova BP 2013.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
Jancova_vedouci_BP.pdfPosudek vedoucího práce134,53 kBAdobe PDFView/Open
Jancova_oponent_BP.pdfPosudek oponenta práce75,48 kBAdobe PDFView/Open
Jancova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce395,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9909

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.