Název: Ošetřovatelský proces u klienta s pleurálním syndromem
Další názvy: Nursing process for a client with pleural syndrome
Autoři: Jančová, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Zvardoňová Maříková, Václava
Oponent: Matscheová, Linda
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9909
Klíčová slova: Pleurální syndrom;plíce;pleura;hrudní drenáž;hrudní punkce;dušnost;ošetřovatelský proces;edukace
Klíčová slova v dalším jazyce: Pleural syndrome;lungs;pleura;thoracic drainage;thoracic puncture;dyspnoea;nursing proces;education
Abstrakt: V této bakalářské práci je popisován ošetřovatelský proces u klienta s pleurálním syndromem. Je zaměřená na ošetřovatelskou péči o klienty na JIP kliniky TRN, kteří mají zavedenou hrudní drenáţ. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je rozvrţena do 8 hlavních kapitol, ve kterých je popsána anatomie a fyziologie plic. Dále se věnuji pleurálnímu syndromu, jeho symptomům, diagnostice a léčbě. V závěru teoretické části se zabývám hrudní drenáţí a punkcí, které jsou součástí léčby klienta. V praktické části je popsán ošetřovatelský proces u dvou klientů s pleurálním syndromem. Jako ošetřovatelský model jsem zvolila model Nancy Roperové. Dále se věnuji anamnestickým údajům a průběhu hospitalizace včetně plánu ošetřovatelské péče a edukačnímu plánu.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis describes nursing process of a client with pleural syndrome. It focuses on the nursing care of clients at the ICU Lung Clinic who have a thoracic drainage established. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is composed of eight main chapters that generally describe lungs anatomy and physiology. Further, the pleural syndrome, its symptoms, diagnosis and treatment are explained. The end of theoretical part is dedicated to thoracic drainage and puncture, which is part of client's treatment. The practical part deals with the nursing process of two specific clients with pleural syndrome. I have chosen Nancy Roper model as a nursing model. The final part is devoted to anamnestic data and hospitalization process including the nursing care and education plan.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jancova BP 2013.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jancova_vedouci_BP.pdfPosudek vedoucího práce134,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jancova_oponent_BP.pdfPosudek oponenta práce75,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jancova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce395,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9909

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.