Title: Ošetřovatelský proces u klienta se schizofrenním onemocněním
Other Titles: The Nursing Process on the Client with Schizophrenic Diasease
Authors: Trnková, Petra
Advisor: Muchlová Mühlsteinová, Veronika
Referee: Pavlíková, Lada
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9925
Keywords: schizofrenie;Hildegard E. Peplau;model interpersonálních vztahů;ošetřovatelský proces;terapeutický vztah
Keywords in different language: schizophrenia;Hildegard E. Peplau;model of interpersonal relations;nursing care;therapeutic relationship
Abstract: Má bakalářská práce se zabývá problematikou schizofrenního onemocnění a péčí o pacienty s ním a je zpracovaná formou ošetřovatelského procesu. Teoretická část obsahuje popis schizofrenie, klinické formy, diagnostiku, příznaky a využívané způsoby léčby. Klade důraz na model psychodynamického ošetřovatelství vytvořený Hildegard E. Peplau, tedy model interpersonálních vztahů, jeho hlavní jednotky a popis jednotlivých fází modelu. V praktické části se věnuji dvěma pacientům se schizofrenií. U obou pacientů je zpracována kompletní anamnéza a katamnéza, následovaná ošetřovatelským procesem dle H. Peplau a ošetřovatelským plánem.
Abstract in different language: Mine thesis deals with problematic of schizophrenia and taking care of patients with this disease and it´s compile by the form of nursing process. The theoretical part contains a description of schizophrenia, clinical manifestations, diagnosis and symptoms and used ways of treatment. Also included descriptions of psychodynamic nursing model developed by Hildegard E. Peplau, a model of interpersonal relations, his main unit and a description of each phase of this model. In the practical part I present two patients with schizophrenia. With both of them I write up a complete anamnesis and catamnesis, followed by nursing process by H. Peplau and nursing plan.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osetrovatelsky proces u pacienta se schizofrennim onemocnenim.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Trnkova_vedouci_BP.pdfPosudek vedoucího práce99,86 kBAdobe PDFView/Open
Trnkova_oponent_BP.pdfPosudek oponenta práce70,25 kBAdobe PDFView/Open
Trnkova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce399,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9925

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.