Název: Psychologická problematika návštěv na oddělení resuscitační péče
Další názvy: Psychological problems of visit tu intensive care unit
Autoři: Bošinová, Monika
Vedoucí práce/školitel: Romanová, Vlasta
Oponent: Braunová, Alexandra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9934
Klíčová slova: komunikace;rodina;konflikt;emoce;empatie
Klíčová slova v dalším jazyce: communication;family;conflict;emotion;empathy
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je poukázat na emoční prožívání rodiny pacienta na resuscitačních lůžkách, jaké potíže plynou ze strachu o život milovaného člověka, a jaký přístup k nim zzvolit, aby nedocházelo ještě ke zhoršení již tak negativních prožitků. Jednotlivé oddíly teoretické části směřují k vymezení vhodného přístupu či chybám v přístupu k rodině pacienty. Úvodem je zpracována komunikace a problematika v komunikaci s rodinou pacienta. Práce dále popisuje význam rodiny pro člověka, problémy mezi rodinou a zdravotníkem. Část je věnována smrti jako součásti života a problematice pozůstalých. Teoretickou část uzavírá samostatná kapitola věnovaná E.K.Roos. V praktické části jsou zpracovány jednotlivé rozhovory s respondenty/příbuznými pacientů a následně v diskuzi vyhodnoceny informace z jednotlivých otázek jako celek od všech oslovených. Veškeré otázky směřovaly ke zjištění pocitů a prožitků návštěv pacientů na oddělení resuscitační péče z prostředí, zdravotnického personálu a následných potíží z toho plynoucích.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this work is to show the family emotional experiences of bedridden patient, the difficulties arising from fear for loved people, and also what approach to choose, to avoid further worsening the already negative experiences. Individual sections of the theoretical part tend to define the appropriate approach or to avoid errors in access to the patient´s family. First of all, communication an problems in communication with the patient´s family are evaluated. The work also describes the importance of the family for humans and problems between the family and the healthcare professional. Further part describes death as part of life and the problems of survivors. The theoretical part is concluded with a separate chapter devoted E. K. Ross. In the practical part, individual interviews with respondents/relatives of patients are jointly evaluated and subsequently discussed. All questions were directed to identify the feelings and experiences of visitors of patients in the intensive care unit based on the environment health care workers and subsequent problems resulting from this.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Monika_Bosinova_22_3_23013_final (2).pdfPlný text práce1,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bosinova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce137,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bosinova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce76,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bosinova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce413,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9934

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.