Title: Psychologická problematika návštěv na oddělení resuscitační péče
Other Titles: Psychological problems of visit tu intensive care unit
Authors: Bošinová, Monika
Advisor: Romanová, Vlasta
Referee: Braunová, Alexandra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9934
Keywords: komunikace;rodina;konflikt;emoce;empatie
Keywords in different language: communication;family;conflict;emotion;empathy
Abstract: Cílem bakalářské práce je poukázat na emoční prožívání rodiny pacienta na resuscitačních lůžkách, jaké potíže plynou ze strachu o život milovaného člověka, a jaký přístup k nim zzvolit, aby nedocházelo ještě ke zhoršení již tak negativních prožitků. Jednotlivé oddíly teoretické části směřují k vymezení vhodného přístupu či chybám v přístupu k rodině pacienty. Úvodem je zpracována komunikace a problematika v komunikaci s rodinou pacienta. Práce dále popisuje význam rodiny pro člověka, problémy mezi rodinou a zdravotníkem. Část je věnována smrti jako součásti života a problematice pozůstalých. Teoretickou část uzavírá samostatná kapitola věnovaná E.K.Roos. V praktické části jsou zpracovány jednotlivé rozhovory s respondenty/příbuznými pacientů a následně v diskuzi vyhodnoceny informace z jednotlivých otázek jako celek od všech oslovených. Veškeré otázky směřovaly ke zjištění pocitů a prožitků návštěv pacientů na oddělení resuscitační péče z prostředí, zdravotnického personálu a následných potíží z toho plynoucích.
Abstract in different language: The aim of this work is to show the family emotional experiences of bedridden patient, the difficulties arising from fear for loved people, and also what approach to choose, to avoid further worsening the already negative experiences. Individual sections of the theoretical part tend to define the appropriate approach or to avoid errors in access to the patient´s family. First of all, communication an problems in communication with the patient´s family are evaluated. The work also describes the importance of the family for humans and problems between the family and the healthcare professional. Further part describes death as part of life and the problems of survivors. The theoretical part is concluded with a separate chapter devoted E. K. Ross. In the practical part, individual interviews with respondents/relatives of patients are jointly evaluated and subsequently discussed. All questions were directed to identify the feelings and experiences of visitors of patients in the intensive care unit based on the environment health care workers and subsequent problems resulting from this.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Monika_Bosinova_22_3_23013_final (2).pdfPlný text práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
Bosinova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce137,7 kBAdobe PDFView/Open
Bosinova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce76,61 kBAdobe PDFView/Open
Bosinova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce413,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9934

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.