Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHošková, Markéta
dc.contributor.authorKohoutová, Jaroslava
dc.contributor.refereeŠafránková, Zuzana
dc.date.accepted2013-06-05
dc.date.accessioned2014-02-06T12:56:44Z
dc.date.available2012-01-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:56:44Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-18
dc.identifier49587
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9954
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá edukací ve zdravotnických zařízeních z pohledu nemocného. V teoretické části je vysvětlen pojem edukace a edukační proces. Dále práce popisuje druhy, fáze, cíle, formy a metody edukace ve zdravotnictví. Sleduje vliv edukačního prostředí a důležitost edukačních pomůcek na výsledný efekt edukace. V práci je popisována role nemocného a sestry v edukačním procesu.Připomíná edukaci jako jednu z potřeb nemocných v ošetřovatelském procesu. Dále práce ukazuje na pacienty pacienty - cizince jako jednu z největších skupin konzumentů ošetřovatelské péče. Vysvětluje vhodný přístup edukátora k těmto nemocným. Popisuje chování jmenovaných skupin nemocných při jejich výchově a vzdělávání.Praktická část sleduje provedenou edukaci v daném zdravotnickém zařízení. Přináší subjektivní i objektivní náhled nemocného na realizovanou edukaci. Zkoumá spokojenost nemocných s vlastní edukací a hledá informace pro její eventuelní zlepšení.cs
dc.format65 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=49587-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectedukacecs
dc.subjectedukační procescs
dc.subjectnemocnýcs
dc.subjectpacientcs
dc.subjectpotřeby nemocnéhocs
dc.titleEdukace ve zdravotnických zařízeních z pohledu nemocnéhocs
dc.title.alternativeEducation in health care facilities from the perspective of the patienten
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra ošetřovatelství a porodní asistencecs
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with education in healthcare facilities from the patient?s point of view. In the theoretical part the concepts of education and education process are explained. Further off this thesis describes types, goals, forms and methods of education in healthcare facilities. It monitors the impact of educational environment and importance of educational tools on the final effect of education. The roles of patient and nurse in educational process are described in this thesis. It reminds education as one of the patient?s needs in the nursing process. The work further off indicates chronically ill patients, seniors and patients ? foreigners as one of the largest group of nursing care consumers. It explains appropriate approach of educator to these patients. The behaviour of the mentioned groups of patients by upbringing and education is described.The practical part monitors the executed education in the certain healthcare facility. It brings subjective and objective view of a patient on the implemented education. It examines the satisfaction of the patient with education itself and seeks information for its eventual improvement. This is a brief thesis description, without any description and used methods, but with result.en
dc.subject.translatededucationen
dc.subject.translatededucational processen
dc.subject.translateddiseaseden
dc.subject.translatedpatienten
dc.subject.translatedpatients needsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
moje bakalarka - Kopie.pdfPlný text práce492,29 kBAdobe PDFView/Open
Kohoutova J. - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce77,6 kBAdobe PDFView/Open
Kohoutova J. - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce52,53 kBAdobe PDFView/Open
Kohoutova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce59,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9954

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.