Title: Výživa pacientů v intenzivní péči
Other Titles: Nutrition of patients in intensive care
Authors: Kuchtová, Veronika
Advisor: Luhanová, Lenka
Referee: Čagánková, Eliška
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9958
Keywords: enterální výživa;kriticky nemocný pacient;malnutrice;nutriční podpora;parenterální výživa;sipping;výživa
Keywords in different language: critically ill patient;eternal nutrition;malnutrition;nutrition;nutritious support;parental nutrition;sipping
Abstract: Hrazení nutričních potřeb pacientů je jedním z pilířů léčby kriticky nemocných a ošetřovatelská péče je její neodmyslitelnou součástí. Stěžejním posláním všeobecných sester je saturování potřeb nemocných, to má však v prostředí intenzivní péče svá specifika. Teoretická část obsahuje informace o typech nutriční podpory kriticky nemocných. Praktická část je tvořena kvalitativním výzkumným šetřením, které bylo realizováno formou rozhovorů s pacienty. Cílem práce bylo vytvořit přehledný soubor informací o managementu nutriční podpory a zmapovat subjektivní vnímání nemocných, které souvisí s naplňováním potřeby výživy. Rozhovory jsou směrovány do oblastí ošetřovatelské péče a zabývají se rolí všeobecné sestry a blízkých.
Abstract in different language: The reimbursement of nutritial needs of patients is one of the pillars of critically ill people and nursing is its inseparable part. The main function of practical nurses is satisfying needs of the ill which also has its particularities in the environment of intensive care. The theoretical part contains information about the types of nutritious support of the critically ill. The practical part consists of a qualitative research which was carried out in the form of interviews with patients. The target of this work was to create a transparent complex of information about the management of nutritious support and also to map the subjective perception of the ill which is related to the satisfying of nutrition needs. The interviews head for the field of nursing and concern with the roles of practical nurses and close relatives.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyziva pacientu v intenzivni peci, Veronika Kuchtova.pdfPlný text práce458,69 kBAdobe PDFView/Open
Kuchtova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce439,08 kBAdobe PDFView/Open
Kuchtova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce68,87 kBAdobe PDFView/Open
Kuchtova_hodnoceni_BP.pdfPrůběh obhajoby práce55,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9958

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.