Název: Výživa pacientů v intenzivní péči
Další názvy: Nutrition of patients in intensive care
Autoři: Kuchtová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Luhanová, Lenka
Oponent: Čagánková, Eliška
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9958
Klíčová slova: enterální výživa;kriticky nemocný pacient;malnutrice;nutriční podpora;parenterální výživa;sipping;výživa
Klíčová slova v dalším jazyce: critically ill patient;eternal nutrition;malnutrition;nutrition;nutritious support;parental nutrition;sipping
Abstrakt: Hrazení nutričních potřeb pacientů je jedním z pilířů léčby kriticky nemocných a ošetřovatelská péče je její neodmyslitelnou součástí. Stěžejním posláním všeobecných sester je saturování potřeb nemocných, to má však v prostředí intenzivní péče svá specifika. Teoretická část obsahuje informace o typech nutriční podpory kriticky nemocných. Praktická část je tvořena kvalitativním výzkumným šetřením, které bylo realizováno formou rozhovorů s pacienty. Cílem práce bylo vytvořit přehledný soubor informací o managementu nutriční podpory a zmapovat subjektivní vnímání nemocných, které souvisí s naplňováním potřeby výživy. Rozhovory jsou směrovány do oblastí ošetřovatelské péče a zabývají se rolí všeobecné sestry a blízkých.
Abstrakt v dalším jazyce: The reimbursement of nutritial needs of patients is one of the pillars of critically ill people and nursing is its inseparable part. The main function of practical nurses is satisfying needs of the ill which also has its particularities in the environment of intensive care. The theoretical part contains information about the types of nutritious support of the critically ill. The practical part consists of a qualitative research which was carried out in the form of interviews with patients. The target of this work was to create a transparent complex of information about the management of nutritious support and also to map the subjective perception of the ill which is related to the satisfying of nutrition needs. The interviews head for the field of nursing and concern with the roles of practical nurses and close relatives.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vyziva pacientu v intenzivni peci, Veronika Kuchtova.pdfPlný text práce458,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kuchtova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce439,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kuchtova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce68,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kuchtova_hodnoceni_BP.pdfPrůběh obhajoby práce55,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9958

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.