Title: Možnosti rozvoje zdravého sebevědomí žáků v podmínkách ZŠ
Other Titles: Elementary students´ possible procedures of healthy self- confidence progress
Authors: Hanusová, Martina
Advisor: Zachová, Markéta
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10021
Keywords: osobnost žáka;sebevědomí žáků;sebehodnocení;sebedůvěra;sebeúcta;rozvoj zdravého sebevědomí;kooperativní vyučování;dramatická výchova;hry k posílení sebevědomí
Keywords in different language: personality of pupil;pupils self-confidence;self-esteem;self-confidence;develop of healthy self-esteem;cooperative lessons;drama;games to build self esteem
Abstract: Diplomová práce se zabývá rozvojem zdravého sebevědomí žáků v podmínkách základní školy. Práce je členěna do dvou částí. teoretická část je věnována otázkám, proč se zabývat rozvojem sebevědomí, vlivům, která působí na sebevědomí, činnostem posilájícím zdravé sebevědomí a porovnání teorie s čerpané z naučné literatury s praxí. V praktické části představuji výzkumné šetření provedené mezi učiteli školy a zaměřené na to, jakým způsobem rozvíjejí sebevědomí žáků. Pro výzkumné šetření jsem použila metodu dotazníku a rozhovoru. Z odpovědí vyplynulo, že ne všichni učitelé 1. stupně na sledované škole dostatečně využívají metody a formy práce vedoucí k rozvíjení zdravého sebevědomí žáků. Míra začlěňování je závislá na osobě učitele.
Abstract in different language: This diploma work deals with the possiblilities of developing a healthy self-esteem of students in terms of primary school. The work is divided into two parts. The theorecital part devoted to the questions, why to deal with the development of self-confidence, forces acting on self-confidence, activities strengthening self-esteem, and comparison of theory drawn from the scientific literature with practice. In the practical part I present the research survey carried out among school teachers how to develop healthy self ? esteem of students. For my research I used the method of questionnaire and interview. The answers showed that not all of the first degree teachers in the monitored school adequately use methods and forms of work leading to the development of healthy self-esteem of students. The rate of integrating activities is dependent on individual teachers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Moznosti rozvoje zdraveho sebevedomi zaku v podminkach ZS.pdfPlný text práce17,71 MBAdobe PDFView/Open
Hanusova VP.pdfPosudek vedoucího práce52,97 kBAdobe PDFView/Open
Hanusova OP.pdfPosudek oponenta práce231,05 kBAdobe PDFView/Open
Hanusova OP.pdf(1).pdfPrůběh obhajoby práce231,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10021

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.