Název: Možnosti rozvoje zdravého sebevědomí žáků v podmínkách ZŠ
Další názvy: Elementary students´ possible procedures of healthy self- confidence progress
Autoři: Hanusová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Zachová, Markéta
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10021
Klíčová slova: osobnost žáka;sebevědomí žáků;sebehodnocení;sebedůvěra;sebeúcta;rozvoj zdravého sebevědomí;kooperativní vyučování;dramatická výchova;hry k posílení sebevědomí
Klíčová slova v dalším jazyce: personality of pupil;pupils self-confidence;self-esteem;self-confidence;develop of healthy self-esteem;cooperative lessons;drama;games to build self esteem
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá rozvojem zdravého sebevědomí žáků v podmínkách základní školy. Práce je členěna do dvou částí. teoretická část je věnována otázkám, proč se zabývat rozvojem sebevědomí, vlivům, která působí na sebevědomí, činnostem posilájícím zdravé sebevědomí a porovnání teorie s čerpané z naučné literatury s praxí. V praktické části představuji výzkumné šetření provedené mezi učiteli školy a zaměřené na to, jakým způsobem rozvíjejí sebevědomí žáků. Pro výzkumné šetření jsem použila metodu dotazníku a rozhovoru. Z odpovědí vyplynulo, že ne všichni učitelé 1. stupně na sledované škole dostatečně využívají metody a formy práce vedoucí k rozvíjení zdravého sebevědomí žáků. Míra začlěňování je závislá na osobě učitele.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma work deals with the possiblilities of developing a healthy self-esteem of students in terms of primary school. The work is divided into two parts. The theorecital part devoted to the questions, why to deal with the development of self-confidence, forces acting on self-confidence, activities strengthening self-esteem, and comparison of theory drawn from the scientific literature with practice. In the practical part I present the research survey carried out among school teachers how to develop healthy self ? esteem of students. For my research I used the method of questionnaire and interview. The answers showed that not all of the first degree teachers in the monitored school adequately use methods and forms of work leading to the development of healthy self-esteem of students. The rate of integrating activities is dependent on individual teachers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Moznosti rozvoje zdraveho sebevedomi zaku v podminkach ZS.pdfPlný text práce17,71 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hanusova VP.pdfPosudek vedoucího práce52,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hanusova OP.pdfPosudek oponenta práce231,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hanusova OP.pdf(1).pdfPrůběh obhajoby práce231,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10021

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.