Název: Historie, současnost a nové možnosti organizace a popularizace hudby v regionu, kde žiji
Další názvy: History, present and new possibilities of organizing and popularizing music in my home region
Autoři: Laubová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Aschenbrenner, Vít
Oponent: Bezděk, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10162
Klíčová slova: popularizace;organizace;hudební kultura;mělnický region;historie;instituce;možnosti;trendy
Klíčová slova v dalším jazyce: popularization;organization;music culture;Mělník region;history;institutions;possibilities;trends
Abstrakt: Tato práce se zabývá tématem organizace a popularizace hudby v mělnickém regionu. Pomocí historické analýzy vývoje v daných částech regionu systematicky předkládá informace týkající se podob tamější kulturně hudební práce a jejích specifik. První část analýzy byla orientována lokálně, tedy dle jednotlivých obcí a okolí. Dále se zaměřuje na oblast Mělníka jak z hlediska historie, tak z hlediska směrodatných institucí, jakými jsou církev, školství a spolky. Zahrnut je rovněž přehled významných osobností, které v kulturně hudební činnosti působily či působí, a výčet vybraných akcí. Druhá a třetí část práce se věnuje stejnému tématu přímo z hlediska organizace a popularizace hudební kultury. Po historickém nástinu následuje analýza současného stavu. Závěrečná část sleduje nové možnosti organizace a popularizace hudby v mělnickém regionu v souvislosti s aktuálními trendy včetně provázanosti s marketingovými a ekonomickými aspekty.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with the topic of organization and popularization of music in the Mělník region. By means of historical analysis of the development in given parts of the region, it systematically presents information on the form of the cultural and musical work and its features. The first part of the analysis is locally oriented, which means, on individual towns and their surroundings. It further focuses on Mělník both in relation to history and dominant institutions such as church, school and organizations. It also includes an overview of significant personalities, who were or have been active in the area of culture and music, as well as a selected list of events. The second and third part deals with the same topic directly from the viewpoint of organization and popularization of culture and music. A historical outline is followed by an analysis of the present state. The closing part observes new possibilities of organization and popularization of music in the Mělník region in connection with current trends including the links to marketing and economic aspects.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KHK) / Bachelor´s works (DMC)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BakalarkaLaubovaD.pdfPlný text práce2,87 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Laubova_hodnoceni_BP_vedouci_Aschenbrenner.pdfPosudek vedoucího práce495,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Laubova_posudek_BP_oponent_Bezdek.pdfPosudek oponenta práce451,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Laubova_prubeh_obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce168,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10162

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.