Title: Odvolací řízení
Other Titles: Appeal procedure
Authors: Sýkorová, Jana
Advisor: Fastner, Jindřich
Referee: Wipplinger, Eduard
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10235
Keywords: trestní řízení;odvolací řízení;řádné opravné prostředky;mimořádný opravný prostředek;odvolání;specifické principy
Keywords in different language: criminal proceedings;appeal procedure;proper remedies;extraordinary remedy;appeal;specific principles
Abstract: Ve své diplomové práci jsem si stanovila za cíl přiblížit institut odvolacího řízení dle platného práva, se zaměřením na změny v příslušných ustanoveních zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, které byly uskutečněny tzv. ?Velkou novelou?, resp. zákonem č. 265/2001 Sb., účinným od 1. 1. 2002. V rámci diplomové práce se budu zabývat také mírným exkurzem do historie odvolacího řízení a opravných prostředků. Dále v několika kapitolách přiblížím další specifické principy odvolacího řízení a uvedu problematiku řádných a mimořádných opravných prostředků. Nejrozsáhlejší kapitolou mé práce je ?Odvolací řízení de lege lata?. V závěru své práce se věnuji srovnání právní úpravy odvolacího řízení v České republice a na Slovensku.
Abstract in different language: In my diploma thesis I set a goal to elucidate the institute of appeal procedure under applicable law, focusing on changes in the relevant provisions of Act No. 141/1961 Coll. Criminal proceedings (Criminal Procedure Code), as amended, which were implemented by a "Major amendment", resp. Act No. 265/2001 Coll., effective from 1st January 2002. Within my diploma thesis I also deal with a slight excursion into the history of appeal proceedings and remedies. Furthermore, in several chapters I clarify another specific principles of appeal proceedings and bring the issue of ordinary and extraordinary remedies. The largest chapter in my work is called "The appeal procedure de lege lata". The final part of my diploma thesis is dedicated to a comparison of legislation of appeal procedure in the Czech Republic and in the Slovak Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_2013_FINAL.pdfPlný text práce568,06 kBAdobe PDFView/Open
Sykorova_vedouci_Fastner.pdfPosudek vedoucího práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Sykorova_oponent_Wipplinger.pdfPosudek oponenta práce1,74 MBAdobe PDFView/Open
Sykorova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce554,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10235

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.