Title: Pohřbívání v době halštatské: využití starších mohylových pohřebišť
Other Titles: Burial Rite during the Hallstatt Period: Repeated Usage of Older Barrow Cemeteries
Authors: Veselá, Pavlína
Advisor: Krištuf, Petr
Referee: Švejcar, Ondřej
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10271
Keywords: doba halštatská;halštatská mohylová kultura;pozdní doba halštatská;západní Čechy;pohřbívání;dodatečné pohřbívání;mohylové pohřebiště
Keywords in different language: hallstatt period;hallstatt tumulus culture;late hallstatt period;Western Bohemia;buriyng;additional burying;barrow cemetery
Abstract: Práce sleduje způsob využívání starších mohylových pohřebišť v době halštatské v západních Čechách a pokouší se vysvětlit chování populací doby železné ke starším pohřebním monumentům v krajině na základě zkoumaných hrobů z hlediska způsobu uložení, velikosti mohyl, typu hrobů, pohlaví, věku, výskytu artefaktů v hrobech a prostorového rozložení na lokalitách.
Abstract in different language: This thesis is explored the manner of using earlier barrow burial sides in Hallstatt Period of West Bohemia and explain Iron-Age population attitude to older burial monuments in landscape, information gathered on the surveyed gravesides, in view of: burial habbits, barrow size, type, bodies gender, age, artefact deposits and position.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pavlina_Vesela-Bakalarska_prace.pdfPlný text práce3,65 MBAdobe PDFView/Open
Vesela_Kristuf_VP.pdfPosudek vedoucího práce629,03 kBAdobe PDFView/Open
Vesela_Svejcar_OP.pdfPosudek oponenta práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Vesela.pdfPrůběh obhajoby práce100,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10271

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.