Název: Pohřbívání v době halštatské: využití starších mohylových pohřebišť
Další názvy: Burial Rite during the Hallstatt Period: Repeated Usage of Older Barrow Cemeteries
Autoři: Veselá, Pavlína
Vedoucí práce/školitel: Krištuf, Petr
Oponent: Švejcar, Ondřej
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10271
Klíčová slova: doba halštatská;halštatská mohylová kultura;pozdní doba halštatská;západní Čechy;pohřbívání;dodatečné pohřbívání;mohylové pohřebiště
Klíčová slova v dalším jazyce: hallstatt period;hallstatt tumulus culture;late hallstatt period;Western Bohemia;buriyng;additional burying;barrow cemetery
Abstrakt: Práce sleduje způsob využívání starších mohylových pohřebišť v době halštatské v západních Čechách a pokouší se vysvětlit chování populací doby železné ke starším pohřebním monumentům v krajině na základě zkoumaných hrobů z hlediska způsobu uložení, velikosti mohyl, typu hrobů, pohlaví, věku, výskytu artefaktů v hrobech a prostorového rozložení na lokalitách.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is explored the manner of using earlier barrow burial sides in Hallstatt Period of West Bohemia and explain Iron-Age population attitude to older burial monuments in landscape, information gathered on the surveyed gravesides, in view of: burial habbits, barrow size, type, bodies gender, age, artefact deposits and position.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pavlina_Vesela-Bakalarska_prace.pdfPlný text práce3,65 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vesela_Kristuf_VP.pdfPosudek vedoucího práce629,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vesela_Svejcar_OP.pdfPosudek oponenta práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vesela.pdfPrůběh obhajoby práce100,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10271

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.