Název: Synagogy 18. a 19.století v západních Čechách
Další názvy: Jewish synagogues the 18th and 19th centuries in West Bohemia
Autoři: Hotová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Nováček, Karel
Oponent: Tuma, David
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10281
Klíčová slova: synagoga;templ;architektura;Židé;bima;Aron-ha-Kodeš;židovské osídlení;judaismus;19. století;18. století
Klíčová slova v dalším jazyce: synagogue;temple;architecture;Jews;bimah;Aron Kodesh;jewish settlement;judaism;19th century;18th century
Abstrakt: Práce popisuje architekturu synagog 18. a 19. století v západních Čechách. Vysvětluje obecnou koncepci synagog a jejich vývin v 18. a 19. století v kontextu sociálně-politické situace, která měla vliv na architekturu židovských templů. Práce vysvětluje rozdíly mezi synagogami v městech a vesnicích. Je zde také popsáno židovské osídlení západních Čech a usazení prvních židů v českých zemí.
Abstrakt v dalším jazyce: The work describes architecture of synagogues the 18th and 19th centuries in West Bohemia. It is explained ordinary conception of synagogues, their evolution in 18th and 19th centuries with context of social and political situation, which has got influence at architecture Jewish temples. The work explains differences between synagogues in cities and villages. It´s here also described Jewish settlement of West Bohemia and first Jews in Czech land.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAR) / Bachelor´s works (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace-Lucie Hotova.pdfPlný text práce6,69 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hotova_Novacek_VP.pdfPosudek vedoucího práce813,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hotova_Tuma_OP.pdfPosudek oponenta práce758,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hotova.pdfPrůběh obhajoby práce161,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10281

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.