Název: Porovnání dvou českých překladů knihy Pan Kaplan má (stále) třídu rád
Další názvy: The comparison of two Czech traslations of the book O Kaplan! My Kaplan!
Autoři: Šrámková, Hana
Vedoucí práce/školitel: Hrdlička, Milan
Oponent: Macháčková, Dita
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10333
Klíčová slova: Leo Rosten;Antonín Přidal;Pavel Eisner;deformace jazyka;překlad záměrýché chyb;překlad a interpretace;adekvátnost a ekvivalence překladu;tematické a individuální posuny v překladu
Klíčová slova v dalším jazyce: Leo Rosten;Antonín Přidal;Pavel Eisner;deformation od language;translation of intentional mistakes;translation and interpretation;adequacy and equivalence in translation;thematic and individual transpositions in translation
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá porovnáním dvou českých překladů knihy Lea Rostena Pan Kaplan má (stále) třídu rád. Jedná se o překlad Pavla Eisnera (1946) a Antonína Přidala (1987), které jsou nejprve porovnávány jeden s druhým a poté také hodnoceny ve vztahu k originálu. Tato práce si klade za cíl zhodnotit adekvátnost a ekvivalenci překladů a okomentovat překladatelské postupy i konkrétní překladatelská řešení obou českých autorů. Vycházíme při tom z antiadaptační koncepce, jak ji prezentují teoretici M. Hrdlička nebo J. Levý. Především se soustřeďujeme na překlad záměrných chyb v oblasti gramatiky a lexikologie a na možnosti tematického a individuálního posunu v překladu umělecké literatury. Dalším z cílů této práce je navrhnout vlastní dílčí překladatelská řešení vybraných pasáží.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with comparison of two Czech translations of the book Pan Kaplan má (stále) třídu rád by Leo Rosten. These are translations by Pavel Eisner (1946) and by Antonín Přidal (1987), which are compared to each other and also assessed in relation to the original. The main purpose of this thesis is to judge the adequacy and equivalence of the two translations and to comment the translation methods as well as translation solutions of both Czech authors. Those theories are based on anti-adaptation conception, presented by M. Hrdlička or J. Levý. We focus mainly on the translation of intentional grammatical and lexicological mistakes and the possibility of thematic and individual transpositions in the translation of belles-letters. The other purpose of this thesis is to suggest own translation solutions of selected parts.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hana Sramkova BP.pdfPlný text práce1,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
sramkova_hrdlicka.pdfPosudek vedoucího práce45,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
sramkova_machackova.pdfPosudek oponenta práce56,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
sramkova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce164,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10333

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.