Název: Vyjadřování kauzálních vztahů v textech odborného funkčního stylu
Další názvy: Expression of causal relations in texts of professional functional style
Autoři: Nejedlá, Renáta
Vedoucí práce/školitel: Vaňková, Jana
Oponent: Pasáčková, Eva
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10334
Klíčová slova: kauzální vztahy;příslovečné určení;příslovečná určení v širokém smyslu;atributy;hypersyntax;analýza jazykového materiálu
Klíčová slova v dalším jazyce: causal relations;adverbiale;causal determination in a broader sense;atributs;hypersyntax;linguistic material analysis
Abstrakt: Cílem práce bylo podat ucelené informace o kauzálních vztazích a nastínit možnosti jejich vyjadřování. V teoretické části jsme se pokusili vymezit základní pojmy k problematice kauzálních vztahů. V prvních kapitolách jsme charakterizovali základní typy příslovečných určení, pokusili jsme se vysvětlit základní terminologii kauzálních vztahů a věnujeme se také příčinnému určení v širokém smyslu. V teoretické části dále rozvádíme problematiku atributu nekongruentního a nadvětné syntaxe. V praktické části jsme analyzovali jazykový materiál excerpovaný ze čtyř odlišných komunikátů odborného funkčního stylu, ve kterých jsme vyhledávali kauzální souvislosti. Zaměřili jsme se na jejich formu vyjádření a zastoupení ve vzájemně nesouvisejících komunikátech. Součástí práce jsou čtyři analýzy odlišného jazykového materiálu a jedna souhrnná charakteristika, ve které jsme se snažili vyhodnotit analyzovaný jazykový materiál na základě stanovených kritérií jak kvalitativně, tak kvantitativně.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the thesis was to submit the comprehensive information about causal relations and outline their potentiality in texts of professional functional style. In the theoretical part there are basic notions of causal relations issue defined and in the practical part linguistic material of four different scripts of professional functional style. The linguistic phenomena used here are compared in the last part of the thesis. The comparison of examined linguistic material, pointing out the common features and differences in expression of these relations are themes of the thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bc Nejedla.pdfPlný text práce727,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
nejedla_vankova.pdfPosudek vedoucího práce440,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
nejedla_pasackova.pdfPosudek oponenta práce606,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
nejedla_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce164,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10334

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.