Title: Vyjadřování kauzálních vztahů v textech odborného funkčního stylu
Other Titles: Expression of causal relations in texts of professional functional style
Authors: Nejedlá, Renáta
Advisor: Vaňková, Jana
Referee: Pasáčková, Eva
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10334
Keywords: kauzální vztahy;příslovečné určení;příslovečná určení v širokém smyslu;atributy;hypersyntax;analýza jazykového materiálu
Keywords in different language: causal relations;adverbiale;causal determination in a broader sense;atributs;hypersyntax;linguistic material analysis
Abstract: Cílem práce bylo podat ucelené informace o kauzálních vztazích a nastínit možnosti jejich vyjadřování. V teoretické části jsme se pokusili vymezit základní pojmy k problematice kauzálních vztahů. V prvních kapitolách jsme charakterizovali základní typy příslovečných určení, pokusili jsme se vysvětlit základní terminologii kauzálních vztahů a věnujeme se také příčinnému určení v širokém smyslu. V teoretické části dále rozvádíme problematiku atributu nekongruentního a nadvětné syntaxe. V praktické části jsme analyzovali jazykový materiál excerpovaný ze čtyř odlišných komunikátů odborného funkčního stylu, ve kterých jsme vyhledávali kauzální souvislosti. Zaměřili jsme se na jejich formu vyjádření a zastoupení ve vzájemně nesouvisejících komunikátech. Součástí práce jsou čtyři analýzy odlišného jazykového materiálu a jedna souhrnná charakteristika, ve které jsme se snažili vyhodnotit analyzovaný jazykový materiál na základě stanovených kritérií jak kvalitativně, tak kvantitativně.
Abstract in different language: The aim of the thesis was to submit the comprehensive information about causal relations and outline their potentiality in texts of professional functional style. In the theoretical part there are basic notions of causal relations issue defined and in the practical part linguistic material of four different scripts of professional functional style. The linguistic phenomena used here are compared in the last part of the thesis. The comparison of examined linguistic material, pointing out the common features and differences in expression of these relations are themes of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bc Nejedla.pdfPlný text práce727,53 kBAdobe PDFView/Open
nejedla_vankova.pdfPosudek vedoucího práce440,77 kBAdobe PDFView/Open
nejedla_pasackova.pdfPosudek oponenta práce606,39 kBAdobe PDFView/Open
nejedla_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce164,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10334

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.