Název: Nespisovné jazykové prostředky a kultura mluveného projevu rozhlasových moderátorů
Další názvy: The ungrammatical language resources and the culture of a spoken speech of the radio broadcast moderators
Autoři: Koryta, Filip
Vedoucí práce/školitel: Suda, Zdeněk
Oponent: Chýlová, Helena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10336
Klíčová slova: jazyková analýza;nároky posluchačů;rozhlasový moderátor;spisovný a nespisovný jazyk;kultura mluveného projevu;obsah a forma jazyka
Klíčová slova v dalším jazyce: language analysis;demands of listeners;radio broadcast moderators;standard and non-standard language;culture of spoken speech;content and form language
Abstrakt: Práce je zaměřena na kulturu mluveného projevu rozhlasových moderátorů, a to především v komerčních stanicích. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část; teoretická část seznamuje s elementárními jazykovými pojmy, část praktická obsahuje jazykovou analýzu z hlediska syntaktického, hláskoslovného, morfologického a lexikologického. Součástí práce je též reciproční výzkum sestávající z dotazníků pro posluchače a moderátory.
Abstrakt v dalším jazyce: Work is focused on the culture of a spoken speech of the radio broadcast moderators, especially on the commercial stations. Work is divided into the theoretical and the practical part; the theoretical part introduces elementary language concepts, the practical part contains language analysis from the point of view of syntax, phonetics, morphology and lexicology. Part of the work is also reciprocal research consisting of listeners and moderators questionnaires.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kompletni BP.pdfPlný text práce638,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
koryta_suda.pdfPosudek vedoucího práce449,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
koryta_chylova.pdfPosudek oponenta práce238,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
koryta_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce186,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10336

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.