Title: Nespisovné jazykové prostředky a kultura mluveného projevu rozhlasových moderátorů
Other Titles: The ungrammatical language resources and the culture of a spoken speech of the radio broadcast moderators
Authors: Koryta, Filip
Advisor: Suda, Zdeněk
Referee: Chýlová, Helena
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10336
Keywords: jazyková analýza;nároky posluchačů;rozhlasový moderátor;spisovný a nespisovný jazyk;kultura mluveného projevu;obsah a forma jazyka
Keywords in different language: language analysis;demands of listeners;radio broadcast moderators;standard and non-standard language;culture of spoken speech;content and form language
Abstract: Práce je zaměřena na kulturu mluveného projevu rozhlasových moderátorů, a to především v komerčních stanicích. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část; teoretická část seznamuje s elementárními jazykovými pojmy, část praktická obsahuje jazykovou analýzu z hlediska syntaktického, hláskoslovného, morfologického a lexikologického. Součástí práce je též reciproční výzkum sestávající z dotazníků pro posluchače a moderátory.
Abstract in different language: Work is focused on the culture of a spoken speech of the radio broadcast moderators, especially on the commercial stations. Work is divided into the theoretical and the practical part; the theoretical part introduces elementary language concepts, the practical part contains language analysis from the point of view of syntax, phonetics, morphology and lexicology. Part of the work is also reciprocal research consisting of listeners and moderators questionnaires.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kompletni BP.pdfPlný text práce638,44 kBAdobe PDFView/Open
koryta_suda.pdfPosudek vedoucího práce449,46 kBAdobe PDFView/Open
koryta_chylova.pdfPosudek oponenta práce238,75 kBAdobe PDFView/Open
koryta_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce186,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10336

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.