Název: Tři zastavení nad dílem Františka Hrubína \nl{}(Srpnová neděle, Romance pro křídlovku, Zlatá reneta)
Další názvy: Three halting over the work of František Hrubín (Srpnová neděle, Romance pro křídlovku, Zlatá reneta)
Autoři: Sušanková, Jitka
Vedoucí práce/školitel: Staněk, Jiří
Oponent: Novotný, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10344
Klíčová slova: Lešany;romance;lyrická poezie;sekundární literatura;promarněná příležitost;lidské selhání;nenaplněná láska;Morák;Terina;Jan Moulis;režisér Otakar Vávra
Klíčová slova v dalším jazyce: Lešany;romance;lyrical poetry;secondary literature;wasted opportunity;human failure;unhappy love;Morák;Terina;Jan Moulis;director Otakar Vávra
Abstrakt: Ve své bakalářské práci líčím život Františka Hrubína, zabývám se jeho tvorbou. Věnuji se třem stěžejním dílům, jimiž jsou Srpnová neděle, Romance pro křídlovku a Zlatá reneta. Provádím jejich podrobnou analýzu a snažím se vystihnout jejich hlavní myšlenku. Práce rekapituluje rozhovor s režisérem Otakarem Vávrou a děkuje Františku Hrubínovi za cenný přínos pro českou literaturu. V poslední části se nachází závěr, který obsahuje shrnutí a vlastní poznatky.
Abstrakt v dalším jazyce: In my bachelor's thesis I describe the life of František Hrubín, I deal with his works. I describe his three principal works - Srpnová neděle, Romance pro křídlovku and Zlatá reneta. I analyse these works and I look for main thought. The thesis recapitulates conversation with director Otakar Vávra and I appreciate his enrichment of the Czech literature. In the last part is conclusion. In the conclusion is summary and personal finding.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
moje BP.pdfPlný text práce2,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
susankova_stanek.pdfPosudek vedoucího práce415,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
susankova_novotny.pdfPosudek oponenta práce35,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
susankova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce159,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10344

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.