Název: Spolupráce a koordinace politik donorských a recipientských států
Další názvy: Cooperation and Coordination of Policies of Donor and Recipient States
Autoři: Bartošová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Leichtová, Magdaléna
Oponent: Piknerová, Linda
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10360
Klíčová slova: rozvojová spolupráce;rozvoj;harmonizace;Velká Británie;Německo
Klíčová slova v dalším jazyce: development assistance;development;harmonization;United Kingdom;Germany
Abstrakt: Diplomová práce s názvem Spolupráce a koordinace politik donorských a recipientských států se zabývá myšlenkou harmonizace rozvojových strategií. Práce se zaměřuje především na koordinaci rozvojových politik ve zdravotním sektoru. Právě v tomto sektoru lze po roce 2000 zaznamenat prudký nárůst finančních prostředků rozvojové pomoci. Hlavním předpokladem pro analýzu je skutečnost, že sjednocování rozvojových strategií by se mělo odrážet také v alokaci finančních prostředků na daný sektor. Předmětem výzkumu jsou dva velcí evropští donoři - Spolková republika Německo a Velká Británie.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis with the title "Cooperation and coordination of politics of donor and recipient states" deals with the idea of harmonization of development strategies. The thesis focuses primarily on coordination of development politics in health sphere. Particularly in this sphere there is a steep growth of financial resources of development aid after the year 2000. The assumption for analysis is the fact that integration of the development strategies should be reflected also in allocation of the financial resources for the given sphere. Two big European donors - Germany and Great Britain are subjects of the research.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bartosova_DP.pdfPlný text práce1,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bartosova_ved_mvmgr.docxPosudek vedoucího práce44,68 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Bartosova_OPO_MV.docxPosudek oponenta práce45,21 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Bartosova.pdfPrůběh obhajoby práce227,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10360

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.