Title: Praktické provádění priorit české rozvojové politiky nevládními organizacemi-Komparace Angoly a Zambie
Other Titles: Practical implementation of the priorities of czech development policy by non-governmental organizations - Comparison of Angola and Zambia
Authors: Filová, Lucie
Advisor: Piknerová, Linda
Referee: Leichtová, Magdaléna
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10366
Keywords: oficiální rozvojová pomoc;zahraniční rozvojová spolupráce;rozvojová politika České republiky;neziskový sektor;nezisková organizace;Rozvojové cíle tisíciletí
Keywords in different language: official development assistance;international development assistance;development policy of Czech republic;nonprofit sector;nonprofit organization;Millennium development goals
Abstract: Problémy, které se k situaci v rozvojových zemích pojí, dnes představují nesnáze celosvětové a dotýkají se v menší či větší míře každého. Česká republika, člen Evropské unie a mezinárodního společenství demokraticky a ekonomicky vyspělých zemí, zastává princip solidarity mezi lidmi a mezi státy navzájem a přijímá svůj díl odpovědnosti při řešení globálních problémů. Jedním z projevů tohoto postoje je zahraniční rozvojová spolupráce, jež je integrální součástí české zahraniční politiky. Mezi významné aktéry poskytování rozvojové pomoci patří nevládní neziskové organizace. Jejich vliv v západních rozvinutých zemích v poslední době roste. Tento text se zabývá efektivitou činností neziskových organizací působících v oblasti rozvojové spolupráce České republiky. Diplomová práce podává vyhodnocení účasti neziskových organizací Člověka v tísni, Njovu a Arcidiecézní charity Praha na realizaci české zahraniční rozvojové spolupráce, odehrávající se na území Angoly a Zambie.
Abstract in different language: Problems related to a situation in the developing countries are now becoming global problems and are in greater or lesser extent effecting everyone. The Czech Republic, a member of the European Union and the international community of democratic and economically developed countries, takes the principle of solidarity among people and states, and accepts its part of responsibility in dealing with global problems. One of the manifestations of this approach is a foreign development cooperation, which is an integral part of the Czech foreign policy. Nongovernmental cooperation are among the important contributors for providing development aid. Their influence in the western developed countries is growing in recent years. This text deals with the efficiency of the activities of the NGOs activities in the field of development cooperation in the Czech Republic. Thesis gives evaluation of the participation of the non-profit organizations - People in Need, Njovu and Caritas in the implementation of the Czech foreign development aid, taking place in the territory of Angola and Zambia.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prakticke provadeni priorit ceske rozvojove politiky nevladnimi organizacemi - Komparace Angoly a Zambie_Filova.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Filova_VED_MV.docxPosudek vedoucího práce45,48 kBMicrosoft Word XMLView/Open
filova_opo_mvmgr.docxPosudek oponenta práce45,46 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Lucie Filova.pdfPrůběh obhajoby práce371,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10366

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.