Title: Ideové základy ruské zahraniční politiky a jejich důsledky pro praxi
Other Titles: Ideological Foundations of Russian Foreign Policy and their Implications for Practice
Authors: Horáčková, Lucie
Advisor: Leichtová, Magdaléna
Referee: Naxera, Vladimír
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10371
Keywords: Rusko;zahraniční politika;atlantismus;slavjanofilství;euroasianismus;koncepce zahraniční politiky
Keywords in different language: Russia;foreign policy;atlantism;slavophilism;eurasianism;foreign policy concept
Abstract: Diplomová práce se věnuje tématu ideových základů ruské zahraniční politiky a jejich důsledkům pro praxi. Konkrétně se zaměřuje na tři ideové proudy, atlantismus, slavjanofilství a eurasianismus v období od rozpadu Sovětského svazu do vydání poslední Koncepce zahraniční politiky Ruské federace v roce 2013. Hlavním cílem práce je poskytnout charakteristiku jednotlivých ideových proudů, analyzovat Koncepce zahraniční politiky Ruské federace z let 1993, 2000, 2008 a 2013 s ohledem na přítomnost znaků jednotlivých ideových proudů, cílem práce je také zhodnotit vliv jednotlivých ideových proudů na praktickou zahraniční politiku. Výše zmíněná analýza koncepční i praktické zahraniční politiky byla využita k potvrzení či vyvrácení hypotéz. V závěru práce autorka dochází k tvrzení, že současná ruská zahraniční politika obsahuje znaky všech tří zkoumaných ideových proudů a že ruské zahraničněpolitické zájmy zůstávají do velké míry neměnné i přes změny v ideové interpretaci ruské zahraniční politiky.
Abstract in different language: This master´s thesis is focused on ideological foundations of Russian foreign policy, atlantism, slavophilism and eurasianism, and their impact on practical foreign policy since dissolution of the Union of Soviet Socialist Republic in 1991 till publishing the Concept of foreign policy of Russian federation in 2013. Its main goal is, firstly to provide characteristics and historical context of particular ideological streams in Russian foreign policy, secondly to analyze features of atlantism, slavophilism and eurasianism in the Foreign Policy Concepts of Russian Federation 1993, 2000, 2008 and 2013, eventually master´s thesis analyze impact of these ideological streams in practice. Analysis of foreign policy concepts and practice of Russian foreign policy is then to used for test hypotheses of this thesis. First, Contemporary foreign policy of Russia is synthesis of these three ideological streams; second In spite of changes of ideological interpretating Russian foreign policy, interests in Foreign policy concepts remains constistent. The autor concludes that the Russian foreign policy is influenced by all three ideological sources and that foreign policy interest of Russia remains constistent in most cases.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Horackova.pdfPlný text práce804,43 kBAdobe PDFView/Open
horackova_ved_mvmgr.docxPosudek vedoucího práce44,12 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Horackova_OPO_mv_mgr.pdfPosudek oponenta práce89,88 kBAdobe PDFView/Open
Horackova.pdfPrůběh obhajoby práce265,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10371

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.