Název: Systematické modelování a analýza interakční sítě Min proteinů v bakteriálních kmenech Escherichia coli
Další názvy: Systematic modelling and analysis of the interaction network in bacterial strains of Escherichia coli
Autoři: Puchrová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Georgiev, Daniel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10441
Klíčová slova: matematické modelování;shluková analýza;regulace;buněčné dělení;E. coli;Min system
Klíčová slova v dalším jazyce: mathematical modelling;cluster analysis;regulation;cell division;E. coli;Min system
Abstrakt: Bakterie Escherichia coli si vyvinula pozoruhodn ý autoregula ční mechanismus, který reguluje proces její ho dělení . Min systém je syst ém t ří proteinů, kter é v tomto procesu hrají st ěžejní roli. Vzájemnou spoluprac í tyto proteiny ovliv ňují správnou volbu mí sta dělení a vyloučí tak nesymetrick é rozd ělení bu ňky tí m, že donutí bu ňku rozd ělit se p ř í mo uprost řed. Byl navr žen jednoduch ý deterministick ý model dynamick ého chov ání Min syst ému a porovn án s v ýsledky experiment ů in vivo. Spr ávn é pochopení skute čn ého chov ání tohoto syst ému je st ěžejní pro budouc í u žití jeho princip ů v bun ěčné regulaci.
Abstrakt v dalším jazyce: Escherichia coli bacterium developed a remarkable self-regulatory mechanism that regulates the process of its division. Min system is a system of three proteins that play the main part in this process. These proteins together e ect the placement of division septum and prevent formation of unequal daughter cells by directing it to the centre of the cell. A simple deterministic model of the Min system dynamics was developed and validated with in vivo experiments. Understanding the system's dynamics is crucial for further use of its principles for regulation in cells.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KKY) / Bachelor´s works (DCY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
puchrovaBP.pdfPlný text práce977,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
puchrova.pdfPosudek vedoucího práce388,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
puchrova-p.pdfPrůběh obhajoby práce186,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10441

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.