Title: Metody měření finanční výkonnosti v elektrotechnickém podniku
Other Titles: Methods of measurement of financial performance in the electrotechnical company
Authors: Váchal, Josef
Advisor: Blechová, Šárka
Referee: Bandžáková, Katarína
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10469
Keywords: finanční toky;finanční výkonnost;ukazatelé finanční výkonnosti;komplexní metody;přidaná hodnota
Keywords in different language: cash flows;financial efficiency;efficiency measures;complex methods;added value
Abstract: Předkládaná bakalářská práce vytváří ucelený přehled často používaných ukazatelů finanční výkonnosti a metod pro vyhodnocování finanční výkonnosti. V první kapitole je stručně popsán způsob, jakým podniky zaznamenávají své finanční toky. V souvisejících podkapitolách je nastíněna forma účetních výkazů a jejich význam. Druhá kapitola pojednává obecně o samotné finanční výkonnosti, vlivech na ni a o důvodech proč dochází k jejímu zjišťování. V třetí kapitole jsou uvedeny tradiční způsoby měření finanční výkonnosti, které jsou prováděny na základě dat získaných z finančních výkazů. Obsahem čtvrté kapitoly jsou měřítka výkonnosti založená na přidané hodnotě. Myšlenky komplexních metod, které nepracují pouze s finančními ukazateli, ale berou v potaz mnoho dalších vlivů, jsou popsány v kapitole pět.
Abstract in different language: This bachelor thesis creates the summary of frequently used methods and indicators of financial efficiency. In the first chapter is briefly explained way which companies use to register their cash flows. In the subchapters of first chapter are described financial statements and their form. The second chapter discusses in general about financial efficiency, about influences and about reasons to measure it. In the chapter three are shown more traditional methods that work on the basis of data obtained from financial statements. The chapter four contains measures which are based on added value. Ideas of complex methods which don?t work only with financial measures but take into account many of other influences are described in the chapter five.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Josef Vachal.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
053696_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce331,68 kBAdobe PDFView/Open
053696_oponent.pdfPosudek oponenta práce344,39 kBAdobe PDFView/Open
Vachal_obh.pdfPrůběh obhajoby práce448,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10469

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.