Title: Výkonové LED diody pro fotodynamickou terapii
Other Titles: High-brightness LED emitters for photodynamic therapy
Authors: Stuna, Jakub
Advisor: Freisleben, Jaroslav
Referee: Řeboun, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10491
Keywords: fotodynamická terapie;fotodynamická diagnostika;fotosenzitizér;singletový kyslík;vlnová délka;elektromagnetické záření;foton;LED dioda
Keywords in different language: photodynamic therapy;photodynamic diagnosis;photosensitizer;singlet oxygen;wavelength;electromagnetic radiation;photon;LED diode
Abstract: Předkládaná bakalářská práce podává přehled o léčebné metodě zvané fotodynamická terapie. Je zde krátce popsán princip této léčebné metody, její historický vývoj a souhrn výhod a nevýhod tohoto terapeutického procesu. Dále jsou v práci popsány obecné vlastnosti fotosenzitizérů a též někteří jejich zástupci využívaní v medicíncké praxi. Následující část je pak věnována stručnému popisu LED diody, která se zdá být velmi perspektivní pro využití ve fotodynamické terapii. V závěru se autor pokusil o nalezení vhodných LED diod pro určité fotosenzitizéry a jejich následné vzájemné srovnání.
Abstract in different language: This bachelor thesis gives an overview of a treatment method called photodynamic therapy. It includes a brief description of the principles of this method, its historical evolution and a summary of the advantages and disadvantages of this therapeutic process. Furthermore,my work deals with the characteristics of photosensitizers and some of their examples used in medical practice. The following part is focused on a brief description of the LED, which seems promising for photodynamic therapy purposes. In conclusion, my aim is to find LEDs which are suitable for certain photosensitizers and to compare them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Stunaj.pdfPlný text práce1,77 MBAdobe PDFView/Open
053731_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce256,33 kBAdobe PDFView/Open
053731_oponent.pdfPosudek oponenta práce354,32 kBAdobe PDFView/Open
053731_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce205,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10491

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.