Název: Výkonové LED diody pro fotodynamickou terapii
Další názvy: High-brightness LED emitters for photodynamic therapy
Autoři: Stuna, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Freisleben, Jaroslav
Oponent: Řeboun, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10491
Klíčová slova: fotodynamická terapie;fotodynamická diagnostika;fotosenzitizér;singletový kyslík;vlnová délka;elektromagnetické záření;foton;LED dioda
Klíčová slova v dalším jazyce: photodynamic therapy;photodynamic diagnosis;photosensitizer;singlet oxygen;wavelength;electromagnetic radiation;photon;LED diode
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce podává přehled o léčebné metodě zvané fotodynamická terapie. Je zde krátce popsán princip této léčebné metody, její historický vývoj a souhrn výhod a nevýhod tohoto terapeutického procesu. Dále jsou v práci popsány obecné vlastnosti fotosenzitizérů a též někteří jejich zástupci využívaní v medicíncké praxi. Následující část je pak věnována stručnému popisu LED diody, která se zdá být velmi perspektivní pro využití ve fotodynamické terapii. V závěru se autor pokusil o nalezení vhodných LED diod pro určité fotosenzitizéry a jejich následné vzájemné srovnání.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis gives an overview of a treatment method called photodynamic therapy. It includes a brief description of the principles of this method, its historical evolution and a summary of the advantages and disadvantages of this therapeutic process. Furthermore,my work deals with the characteristics of photosensitizers and some of their examples used in medical practice. The following part is focused on a brief description of the LED, which seems promising for photodynamic therapy purposes. In conclusion, my aim is to find LEDs which are suitable for certain photosensitizers and to compare them.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Stunaj.pdfPlný text práce1,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053731_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce256,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053731_oponent.pdfPosudek oponenta práce354,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053731_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce205,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10491

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.