Název: Záběrný moment asynchronního motoru
Další názvy: Starting torque of the asynchronous machine
Autoři: Pikous, Jan
Vedoucí práce/školitel: Skala, Bohumil
Oponent: Nekolný, Lukáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10501
Klíčová slova: třífázový asynchronní motor;záběrný moment asynchronního motoru;náhradní schéma;momentová charakteristika;výpočet parametrů náhradního schématu;závislost záběrného momentu na napájecím napětí
Klíčová slova v dalším jazyce: three-phase induction motor;induction motor starting torque;equivalent circuit;calculation of equivalent circuit parameters;speed-torque characteristic;dependency of starting torque on supply voltage
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na měření záběrného momentu asynchronního motoru v závislosti na symetrickém i nesymetrickém napájecím napětí a porovnání výsledků měření při symetrickém napětí se simulací v prostředí MATLAB. V teoretické části je stručně charakterizován princip asynchronního motoru, jsou popsány parametry, na kterých závisí záběrný moment asynchronního motoru, a jsou uvedeny metody jeho měření. V praktické části této práce jsou na základě uskutečněných měření identifikovány parametry náhradního schématu asynchronního motoru, na jejichž základě byla v prostředí MATLAB provedena simulace velikosti záběrného momentu v závislosti na symetrickém napájecím napětí. Pro zjištění vlivu nesymetrie napájecího napětí na záběrný moment asynchronního motoru je pro srovnání provedeno i měření při zapojení různých rezistorů do série s jednou statorovou fází.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented bachelor thesis is aimed at measuring of the starting torque of an induction motor in dependency on the symmetric and asymmetric supply voltage and comparison of the results of symmetrical voltage measurements with a simulation in MATLAB. In the theoretical part there is described the principle of an induction motor, there are described the parameters that influence the induction motor starting torque and the methods of its measurement. In the practical part of this thesis there are identified equivalent circuit parameters of the induction motor based on the performed measurements. The simulation of the starting torque of the induction motor in MATLAB was done based on the determined parameters of the equivalent circuit. A measurement with various resistors in series with one stator phase was done in order to determine the effect of voltage unbalance on induction motor starting torque.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KET) / Bachelor´s work (DTM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Jan_Pikous.pdfPlný text práce2,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053742_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce289,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053742_oponent.pdfPosudek oponenta práce334,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053742_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce194,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10501

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.