Title: Výuka anglického jazyka žáků se specifickými poruchami učení na prvním stupni základní školy
Other Titles: Teaching English to Children with Specific Learning Difficulties in Primary Schools
Authors: Vašicová, Jana
Advisor: Hurtová, Danuše
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10533
Keywords: specifické poruchy učení;anglický jazyk;učebnice;pracovní sešit;1. stupeň základní školy;základní škola
Keywords in different language: specific learning difficulties;english;student´s book;workbook;primary school;1st grade of elementary school
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na výuku anglického jazyka u žáků se specifickými poruchami učení na prvním stupni základní školy. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá problematikou specifických poruch učení, vymezuje je v legislativě, obecně je definuje, uvádí možnosti, způsob a významnost práce se žáky se zmíněnými obtížemi. Dále teoreticky zkoumá vzdělávání žáků s poruchami učení. Pojednává o stránce vyučování angličtiny žáků se specifickými poruchami učení a využití učebnic, pracovních sešitů a dalších pomůcek, materiálů a činností ve výuce anglického jazyka. Tato uvedená teorie byla vypracována na základě vědeckých publikací, které jsou spojeny s tímto tématem. Praktická část se zabývá výzkumem, který proběhl pomocí dotazníku a analýzy učebnice a pracovního sešitu. Cílem bylo zjistit, jestli zohledňují učebnice a pracovní sešity užívané v hodinách anglického jazyka na 1. stupni ZŠ nějakým způsobem výuku dyslektických žáků. Ukázalo se, že učebnice Project 1 jsou vhodné pro výuku dyslektiků, jejich pracovní sešit však nikoli.
Abstract in different language: This thesis focuses on teaching English to students with learning difficulties in primary school. It is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part deals with specific learning difficulties as defined in the legislation generally, it presents opportunities, methods and significance of working with pupils with these difficulties. Furthermore, theoretically examines the education of students with learning difficulties. It discusses the teaching of English pupils with Specific Learning Difficulties and the use of student´s book, workbooks and other tools, materials, and activities in English language teaching. This theory has been developed on the basis of scientific publications that are associated with this topic. The practical part deals with the research, which was conducted by questionnaires and analysis of the student´s book and workbook. The aim was to determine whether the student´s books and workbooks used in English lessons in primary schools take into account the teaching dyslexic pupils. It turned out that student´s book Project 1 is suitable for teaching dyslexic pupils, the workbook is not.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Jana Vasicova.pdfPlný text práce859,08 kBAdobe PDFView/Open
Vasicova V.pdfPosudek vedoucího práce127,83 kBAdobe PDFView/Open
Vasicova O.pdfPosudek oponenta práce167,68 kBAdobe PDFView/Open
Vasicova P.pdfPrůběh obhajoby práce21,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10533

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.