Title: Čtení a strategie čtení v hodinách cizích jazyků
Other Titles: Reading and reading strategies in language classes
Authors: Kuliková, Margarita
Advisor: Klečková, Gabriela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10539
Keywords: čtení;strategie čtení;dovednosti čtení;intenzivní čtení;extenzivní čtení;tiché čtení;hlasité čtení;čtení shora dolů;čtení zdola nahoru;dekódování;teorie schematu;předchozí znalost;cíle učitelů;úlohy čtení;interaktivní přístupy ke čtení
Keywords in different language: reading;reading strategies;reading skills;extensive reading;intensive reading;top-down strategies;bottom-up strategies;decoding;schema theory;background knowledge;teachers´ goals;reading tasks;interactive approaches toward reading
Abstract: Diplomová práce se zabývá čtením a strategiemi čtení v hodinách anglického jazyka. Představuje teorii čtení nejprve z obecného pohledu, který je v průběhu výkladu rozšířen o konkrétní poznatky i návrhy. Uvedené informace odpovídají trendům současné didaktiky. Praktická část umožňuje analýzu nashromážděných informací z pozorování a jejích následné porovnání s teoretickou částí. Pozorování se zúčastnily dvě plzeňské ZŠ (34 a 7), čtyři učitelky a okolo 50-ti dětí. Při pozorování se kladl důraz na čas vyčleněný k rozvíjení čtení, použité materiály, aktivity a strategie. V závěru práce, na základě porovnání rozebraných výsledků a teorie, jsou uvedená doporučení adresovaná nejen pozorovaným učitelům, ale i pedagogům, kteří si práci přečtou. Dále jsou popsány určité nedostatky, týkající se dané práce a doporučení dalších možných kroku pro následující rozvoj Diplomové práce, či její případné doplnění.
Abstract in different language: In this thesis, reading and reading strategies in language classes are examined from the theoretical and practical points of view. The theoretical part gives an overview of reading in language classes in general, interactive approaches toward it, practical principles, description of two main programs ? intensive and extensive ones, and in addition, the methods and steps of making an effective reading lesson are also presented there. The practical part provides the collected data from observations of four teachers and around fifty students at two low-secondary schools. The research focused on time spent on reading, used materials and strategies during the reading process. The results show that reading occurred in all classes, even in those whose aim was to practice other skills; for work with a text, teachers used recommended stages, known as: pre-reading, reading and post reading strategies; the only objection involved the effectiveness of used activities. Furthermore, there was found no evidence on extensive reading strategies. Finally, additional implications for teaching reading, working with materials and approaches toward students are discussed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE - MARGARITA KULIKOVA.pdfPlný text práce6,55 MBAdobe PDFView/Open
Kulikova V.pdfPosudek vedoucího práce81,6 kBAdobe PDFView/Open
Kulikova O.pdfPosudek oponenta práce142,23 kBAdobe PDFView/Open
Kulikova P.pdfPrůběh obhajoby práce39,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10539

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.