Název: Procvičování slovní zásoby anglického jazyka na 1. stupni ZŠ pomocí her
Další názvy: Practising vocabulary in primary English classes through games
Autoři: Aubrechtová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Hurtová, Danuše
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10543
Klíčová slova: anglický jazyk;Rámcový vzdělávací program;slovní zásoba;zavádění a procvičování slovní zásoby;jazyková cvičení;spontánní hra;didaktická hra;jazykové hry
Klíčová slova v dalším jazyce: english language;Framework educational programme;vocabulary;introducing and practicing vocabulary;language exercises;spontaneous game;didactic game;language games
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá užitím her a herních činností při procvičování slovní zásoby v procesu učení se anglickému jazyku. V teoretické části se text věnuje anglickému jazyku, jeho zařazení v rámcovém vzdělávacím programu a úrovni jazykových znalostí a dovedností, které by si měli žáci na prvním stupni osvojit. Dále pak slovní zásobě a jejímu zavádění a procvičování na prvním stupni. Více jsou probírány způsoby procvičování slovní zásoby pomocí cvičení a her. Text vysvětluje pojmy spontánní a didaktická hra a zmiňuje jejich důležitost pro žáky mladšího školního věku. V praktické části jsou shrnuty názory učitelů a žáků základních škol na užití her ve výuce anglického jazyka a vyhodnoceny výsledky experimentu, jež hodnotí, zda užívání her při procvičování slovní zásoby je efektivní z hlediska úrovně jejího zapamatování žáky.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with using games and games activities in practising vocabulary in learning the English language by primary school learners. The theoretical part of the thesis deals with the English language in the core curriculum ? the level of English language knowledge and skills that pupils should acquire at primary school. Then the thesis is devoted to the vocabulary, how to explain and practise new vocabulary items. There are discussed two ways of practising vocabulary, it is practising through exercises and practising through games and game activities. Finally this part of the thesis explains spontaneous and didactic game and mentions their importance for primary school pupils. In the practical parts are summarized the views of teachers and primary school pupils on the use of games in teaching the English language, and finally evaluated the results of research about effectiveness of remembering vocabulary when using games.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Procvicovani slovni zasoby anglickeho jazyka na 1. stupni ZS pomoci her.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Aubrechtova V.pdfPosudek vedoucího práce158,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Aubrechtova O.pdfPosudek oponenta práce101,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Aubrechtova P.pdfPrůběh obhajoby práce35,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10543

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.