Title: Procvičování slovní zásoby anglického jazyka na 1. stupni ZŠ pomocí her
Other Titles: Practising vocabulary in primary English classes through games
Authors: Aubrechtová, Eva
Advisor: Hurtová, Danuše
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10543
Keywords: anglický jazyk;Rámcový vzdělávací program;slovní zásoba;zavádění a procvičování slovní zásoby;jazyková cvičení;spontánní hra;didaktická hra;jazykové hry
Keywords in different language: english language;Framework educational programme;vocabulary;introducing and practicing vocabulary;language exercises;spontaneous game;didactic game;language games
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá užitím her a herních činností při procvičování slovní zásoby v procesu učení se anglickému jazyku. V teoretické části se text věnuje anglickému jazyku, jeho zařazení v rámcovém vzdělávacím programu a úrovni jazykových znalostí a dovedností, které by si měli žáci na prvním stupni osvojit. Dále pak slovní zásobě a jejímu zavádění a procvičování na prvním stupni. Více jsou probírány způsoby procvičování slovní zásoby pomocí cvičení a her. Text vysvětluje pojmy spontánní a didaktická hra a zmiňuje jejich důležitost pro žáky mladšího školního věku. V praktické části jsou shrnuty názory učitelů a žáků základních škol na užití her ve výuce anglického jazyka a vyhodnoceny výsledky experimentu, jež hodnotí, zda užívání her při procvičování slovní zásoby je efektivní z hlediska úrovně jejího zapamatování žáky.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with using games and games activities in practising vocabulary in learning the English language by primary school learners. The theoretical part of the thesis deals with the English language in the core curriculum ? the level of English language knowledge and skills that pupils should acquire at primary school. Then the thesis is devoted to the vocabulary, how to explain and practise new vocabulary items. There are discussed two ways of practising vocabulary, it is practising through exercises and practising through games and game activities. Finally this part of the thesis explains spontaneous and didactic game and mentions their importance for primary school pupils. In the practical parts are summarized the views of teachers and primary school pupils on the use of games in teaching the English language, and finally evaluated the results of research about effectiveness of remembering vocabulary when using games.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Procvicovani slovni zasoby anglickeho jazyka na 1. stupni ZS pomoci her.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
Aubrechtova V.pdfPosudek vedoucího práce158,13 kBAdobe PDFView/Open
Aubrechtova O.pdfPosudek oponenta práce101,87 kBAdobe PDFView/Open
Aubrechtova P.pdfPrůběh obhajoby práce35,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10543

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.