Title: Rozmanité inteligence a jazykové úkoly
Other Titles: Multiple Intelligences and Language Tasks
Authors: Schlumpergerová, Irena
Advisor: Klečková, Gabriela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10557
Keywords: rozmanité inteligence;jazykové úkoly;učebnice anglického jazyka;rozvoj rozmanitých inteligencí
Keywords in different language: multiple intelligences;language tasks;english languagetextbooks;development of multiple intelligences
Abstract: Diplomová práce se zabývá vztahem teorie rozmanitých inteligencí a jazykových úkolů. Úvodní teoretická část poskytuje informace o Gardnerově teorii rozmanitých inteligencí a popisuje 7 základních typů intelligence: verbální, logicko-matematickou, hudební, prostorovou , tělesně-pohybovou, interpersonální a intrapersonální. Vysvětluje zavedení Gardnerovy teorie do oblasti vzdělávání s důrazem na jazykové vzdělávání. Výzkumná část obsahuje analýzu jazykových úkolů, které se objevují v pěti vzorových učebnicích anglického jazyka. Hlavní ideou práce je zjistit, zda a v jaké míře je zmiňovaných 7 typů intelligence začleněno do těchto úkolů. Výsledky výzkumu jsou poté interpretovány a vystaveny diskuzi. Závěrem práce jsou navrženy možné implikace výzkumu do praxe.
Abstract in different language: This thesis deals with multiple intelligences theory in relation to language tasks. The first part is focused on theoretical background. It provides information about Gardner´s theory of MI and describes seven basic types of intelligences: verbal-linguistic, logical-mathematical, spatial, bodily-kinesthetic, musical, intrapersonal and interpersonal. Later, implementation of the MI theory into education is explained. Above all, attention is paid to language teaching and learning. The research part consists of an analysis of language tasks appearing in English textbooks in order to discover if these tasks incorporate multiple intelligences. Afterwards, the results of the research are discussed and implications of the research are suggested.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Schlumpergerova.pdfPlný text práce588,84 kBAdobe PDFView/Open
Schlumpergerova V.pdfPosudek vedoucího práce82,33 kBAdobe PDFView/Open
Schlumpergerova O.pdfPosudek oponenta práce89 kBAdobe PDFView/Open
Schlumpergerova P.pdfPrůběh obhajoby práce37,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10557

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.