Název: Způsoby prezentace nové slovní zásoby pro žáky druhého stupně základní školy
Další názvy: Ways of presenting new vocabulary to the upper-primary learners
Autoři: Braunová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Hurtová, Danuše
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10559
Klíčová slova: prezentace slovní zásoby;zapisování slovní zásoby;vyučování anglického jazyka;7. třída
Klíčová slova v dalším jazyce: vocabulary presentation;vocabulary storage;english teaching;7th class
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá způsoby prezentace nové slovní zásoby na druhém stupni ZŠ a způsobem jakým si žáci zapisují novou slovní zásobu. Práce je zaměřena na sedmý ročník ZŠ.Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část osahuje všeobecné informace o vyučování anglického jazyka, procesu učení a pojmu "slovní zásoba". Nejdůležitější část tvoří způsoby prezentování nové slovní zásoby a zapisování slovní zásoby. Praktická část se zabývá výzkumem, který byl proveden na základě dvou dotazníků - dotazník pro učitele a dotazník pro žáky.V praktické části jsou prezentovány výsledky a vyvozeny závěry.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with ways of presentation vocabulary items at upper-primary level and with possibilities of storage vocabulary items. The thesis is focused on 7th graders. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. Theorectical part encompasses general information about teaching English language, learning process and the term "vocabulary" in generall. The main part is comprised of ways of presenting vocabulary and vocabulary storage.The practical part deals with research which was carried out with help of questionnaires - teacher and pupil questionnaire.The practical part present results and draw conclussions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Braunova Hana.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Braunova V.pdfPosudek vedoucího práce118,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Braunova O.pdfPosudek oponenta práce115,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Braunova P.pdfPrůběh obhajoby práce42,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10559

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.