Title: Způsoby prezentace nové slovní zásoby pro žáky druhého stupně základní školy
Other Titles: Ways of presenting new vocabulary to the upper-primary learners
Authors: Braunová, Hana
Advisor: Hurtová, Danuše
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10559
Keywords: prezentace slovní zásoby;zapisování slovní zásoby;vyučování anglického jazyka;7. třída
Keywords in different language: vocabulary presentation;vocabulary storage;english teaching;7th class
Abstract: Diplomová práce se zabývá způsoby prezentace nové slovní zásoby na druhém stupni ZŠ a způsobem jakým si žáci zapisují novou slovní zásobu. Práce je zaměřena na sedmý ročník ZŠ.Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část osahuje všeobecné informace o vyučování anglického jazyka, procesu učení a pojmu "slovní zásoba". Nejdůležitější část tvoří způsoby prezentování nové slovní zásoby a zapisování slovní zásoby. Praktická část se zabývá výzkumem, který byl proveden na základě dvou dotazníků - dotazník pro učitele a dotazník pro žáky.V praktické části jsou prezentovány výsledky a vyvozeny závěry.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with ways of presentation vocabulary items at upper-primary level and with possibilities of storage vocabulary items. The thesis is focused on 7th graders. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. Theorectical part encompasses general information about teaching English language, learning process and the term "vocabulary" in generall. The main part is comprised of ways of presenting vocabulary and vocabulary storage.The practical part deals with research which was carried out with help of questionnaires - teacher and pupil questionnaire.The practical part present results and draw conclussions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Braunova Hana.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
Braunova V.pdfPosudek vedoucího práce118,9 kBAdobe PDFView/Open
Braunova O.pdfPosudek oponenta práce115,42 kBAdobe PDFView/Open
Braunova P.pdfPrůběh obhajoby práce42,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10559

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.