Název: Cloud computing a jeho využití na základní škole
Další názvy: Cloud computing and its use at elementary school
Autoři: Moučková, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Filipi, Zbyněk
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10580
Klíčová slova: cloud;cloud computing;SaaS;IaaS;PaaS
Klíčová slova v dalším jazyce: cloud;cloud computing;SaaS;IaaS;PaaS
Abstrakt: Hlavním cílem této diplomové práce bylo vyhodnotit zdali některé ze služeb cloud computigu mohou efektivně nahradit nebo případně podpořit současná řešení a postupy na základních školách v různých oblastech. Úvodní teoretická část je zaměřena na vymezení některých nových pojmů, přístupů a charakteristik různých typů cloudových řešení. Zde najdeme rovněž shrnutí výhod a nevýhod cloudových řešení. V následující části popsáno využívání informačních technologií na základních školách, popisem současného stavu a možnosti jejich rozšíření popřípadě zdokonalení právě cloudovými aplikacemi. Důraz je kladen především na výuku a testování žáků. Závěrečná praktická část vyhodnocuje na základě dotazníku adresovaného základním školám jejich připravenost pro využití cloudových služeb jak po stránce technické tak praktické.
Abstrakt v dalším jazyce: The main claim of this diploma theses is to appraise whether some of the cloud computing services can effectively replace or at least support actual solutions and procedures at elementary schools in various areas. The introductory chapter is focused on the determination of some new terms, approaches and characteristics of various types of cloud computing solutions. Here-above we can also find the list of pros and cons of cloud computing solutions. In the next chapter the use of the information technologies at elementary schools is described, as well as the description of the actual state and possibilities of its extension or improvement by cloud computing applications. Great emphasis is put on the teaching and student testing. The concluding chapter appraise the readiness for the use of the cloud compounding services in the technical and practical way on the basis of the survey addressed to several elementary schools.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Bachelor´s works (KVD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Mouckova_2013.pdfPlný text práce3,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mouckova_DP_hodnoceni_posudek_vedouci_Filipi_2013.pdfPosudek vedoucího práce116,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mouckova - opon..pdfPosudek oponenta práce74,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mouckova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce39,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10580

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.