Title: Cloud computing a jeho využití na základní škole
Other Titles: Cloud computing and its use at elementary school
Authors: Moučková, Kateřina
Advisor: Filipi, Zbyněk
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10580
Keywords: cloud;cloud computing;SaaS;IaaS;PaaS
Keywords in different language: cloud;cloud computing;SaaS;IaaS;PaaS
Abstract: Hlavním cílem této diplomové práce bylo vyhodnotit zdali některé ze služeb cloud computigu mohou efektivně nahradit nebo případně podpořit současná řešení a postupy na základních školách v různých oblastech. Úvodní teoretická část je zaměřena na vymezení některých nových pojmů, přístupů a charakteristik různých typů cloudových řešení. Zde najdeme rovněž shrnutí výhod a nevýhod cloudových řešení. V následující části popsáno využívání informačních technologií na základních školách, popisem současného stavu a možnosti jejich rozšíření popřípadě zdokonalení právě cloudovými aplikacemi. Důraz je kladen především na výuku a testování žáků. Závěrečná praktická část vyhodnocuje na základě dotazníku adresovaného základním školám jejich připravenost pro využití cloudových služeb jak po stránce technické tak praktické.
Abstract in different language: The main claim of this diploma theses is to appraise whether some of the cloud computing services can effectively replace or at least support actual solutions and procedures at elementary schools in various areas. The introductory chapter is focused on the determination of some new terms, approaches and characteristics of various types of cloud computing solutions. Here-above we can also find the list of pros and cons of cloud computing solutions. In the next chapter the use of the information technologies at elementary schools is described, as well as the description of the actual state and possibilities of its extension or improvement by cloud computing applications. Great emphasis is put on the teaching and student testing. The concluding chapter appraise the readiness for the use of the cloud compounding services in the technical and practical way on the basis of the survey addressed to several elementary schools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Mouckova_2013.pdfPlný text práce3,42 MBAdobe PDFView/Open
Mouckova_DP_hodnoceni_posudek_vedouci_Filipi_2013.pdfPosudek vedoucího práce116,47 kBAdobe PDFView/Open
Mouckova - opon..pdfPosudek oponenta práce74,18 kBAdobe PDFView/Open
Mouckova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce39,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10580

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.