Title: Výzkum variantní architektury diskrétních výrobních procesů vyhovujících multikriteriálním podmínkám.
Other Titles: Multi-Criteria evaluation of assembly lines quality.
Authors: Kozel, Petr
Advisor: Horváth, Gejza
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10745
Keywords: Výrobní systém Montážní linka Kvalita montážního systému Multikriteriální hodnocení montážního systému Flexibilita
Keywords in different language: Production system Assembly line Quality of assembly line Multi-criteria evaluation of assembly lines Flexibility of assembly line
Abstract: Práce se zabývá určením stupně kvality montážních linek na základě definování a kvantifikování multikriteriálních podmínek, které mají zásadní vliv při posuzování linky. Cílem je vyčíslení kvality montážního systému ať už se jedná o novou linku či optimalizovanou. Metoda popsaná v této práci je postavena na kvantifikaci kritérií a jejich příspěvku daného jejich váhou k výsledné hodnotě. Jako kritéria byly použity: Kapacita systému ? schopnost produkovat výrobky požadovanou rychlostí. Dále efektivita lidské práce, která je definována jako poměr ztrátových časů k výrobním. Efektivita využití plochy, kdy je pohlíženo na layout systému jako na soubor dílčích ploch, které mají svoji důležitost pro linku. Flexibilita systému je schopnost plynulé reakce na požadavky kladené na produkované množství za jednotku času. Jako poslední dvě kritéria jsou použité veličiny spadající do kategorie interní logistický tok a to poměr sumy přepravních délek materiálu k celkové délce linky a poměr rozpracované zásoby k předpokládanému minimálnímu množství rozpracované zásoby. Výstupem je popsaná metodika, přenesená do podoby elektronického řešení, kdy při vložení požadavků a hodnot odpovídajících kritériím je vypočtena číselná hodnota, která je tvořena z dílčích evaluací a vah těchto kritérií. Tím je možné určit kvalitu systému založenému na tomto multikriteriálním hodnocení. Metodika doplňuje cyklus návrhu nebo optimalizací montážních systémů tak, že poskytuje tvůrcům jednoznačnou informaci o kvalitě navrženého (realizovaného) řešení.
Abstract in different language: This dissertation deals with the definition of quality level of assembly lines based on quantification of multi-criteria indicators which play a main role in the evaluation of production lines. The aim is to define the quality level accomplished by the current design or some redesign. The final result of this thesis is a method based on evaluation of the individual criteria and then by the contribution made by each criterion?s weight on the final level. The 1st criteria used here is the ability of the system to produce parts in sufficient amount and time. Second, the level of efficiency, which is defined as the percentage of lost working time in relation to the total sum of cycle times. The layout of the production area is described as a place where the nine defined types of area can occur in any assembly line. Every area makes its own contribution to the total area evaluation based on its importance. Flexibility is also considered as a criterion which reflects the ability to react to fluctuating customers? demands or internal issues. The last two criteria are the sum of trajectories? lengths of the components in relation to the length of the production line and real inventory amount in relation to the expected inventory amount. The software output is a calculated number which consists of the contribution made by the defined indicators. The number shows the final level of the line quality. The methodology also supports improvement in a way which relays to the line designers, clear information about the improvement level of the line.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertacni prace Kozel.pdfPlný text práce2,54 MBAdobe PDFView/Open
posudek skolitele Kozel.pdfPosudek vedoucího práce478,41 kBAdobe PDFView/Open
Posudky Kozel.pdfPosudek oponenta práce1,55 MBAdobe PDFView/Open
Zapis Kozel0001.pdfPrůběh obhajoby práce759,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10745

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.