Název: Počítačová gramotnost a její zvyšování pomocí e-learningu
Další názvy: Computer literacy through e-learning
Autoři: Přibáň, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Vrbík, Václav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10755
Klíčová slova: proces učení;počítačová gramotnost;e-learning;blended learning;didaktický test;computer attitude scale;dotazník
Klíčová slova v dalším jazyce: the learning process;computer literacy;e-learning;blended learning;didactic test;computer attitude scale;questionnaire
Abstrakt: Disertační práce se věnuje procesu konstrukce počítačové gramotnosti za pomoci jednotlivých forem e-learningu v porovnání s tradiční prezenční výukou. Pro zkoumání byly vybrány dva předměty, jejichž náplň odpovídá standardu ECDL, a zároveň splňovaly požadavky nově vytvořené definice počítačové gramotnosti tak, aby její naplnění bylo ověřitelné. Samotné ověřování probíhalo mezi studenty prvního ročníku vysokoškolského studia Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni v zimním semestru akademického roku 2011/2012, kdy k vyhodnocení byla využita data získaná od 152 studentů. Metodika ověřování vycházela z pedagogického experimentu, kdy po provedení předvýzkumu byl vytvořen kvazistandardizovaný didaktický test, který byl zaměřen na teoretické a praktické dovednosti. Tento vytvořený test byl dále doplněn dotazníkem zjišťujícím postoje studentů k počítačům před a po realizaci samotné výuky. Získané výsledky byly podrobeny statistické analýze, přičemž závěry a zjištění z provedeného výzkumu byly zaměřeny především na možnosti praktického využití.
Abstrakt v dalším jazyce: The dissertation deals with the process of construction of computer literacy using various forms of e-learning compared to traditional contact learning. For investigation were chosen two subjects, whose content conforms to the ECDL and at the same time fulfill the requirements of the newly created definition of computer literacy. The actual verification was carried out among first year students in Bachelor' s Studies Faculty of Education, University of West Bohemia in Pilsen during winter fall of academic year 2011/2012. The research was attended by 152 students. Verification methodology was based on the pedagogical experiment, when after the pilot study was designed quasi-standardized didactic test, which was focused on the theoretical and practical skills. This test was completed by a questionnaire which measured students attitudes to computers before and after the implementation of the modified lessons. The results were subjected to statistical analysis, the conslusions and findings of the research were focused primarily on the practical use.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (FPE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Disertace.pdfPlný text práce2,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Priban1.pdfPosudek vedoucího práce131,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Priban2.pdfPosudek oponenta práce93,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
T. Priban.prot..pdfPrůběh obhajoby práce63,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10755

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.