Title: Deprese u žen v období dospělosti
Other Titles: Depression In Adult Women
Authors: Vankan, Richard
Advisor: Novotná, Lenka
Referee: Lovasová, Vladimíra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12020
Keywords: deprese;ženy;dospělost
Keywords in different language: depression;women;adult
Abstract: Tato diplomová práce nese název "Deprese u dospělých žen" a je složená z části teoretické a části praktické. První dvě kapitoly teoretické části se zabývají teoretickými přístupy ke studiu vývoje člověka v dospělosti a psychologickými aspekty období dospělosti. Vývojové etapy dospělého člověka jsou náplní další kapitoly, na kterou navazuje kapitola zabývající se feminitou v souvislosti s depresivním onemocněním. Pátá kapitola popisuje deprese a jejich symptomy, dělení, typy a způsoby léčby. Praktická část obsahuje vyhodnocení standardizovaného dotazníku zjišťujícího celkovou míru deprese u zkoumaného vzorku žen a míru výskytu nejčastějších depresivních příznaků. Dále praktická část obsahuje přehledové tabulky míry deprese u žen v závislosti na jejich věku, rodinném stavu, dětech, nejvyšším dosaženém vzdělání a stávajícím zařazení.
Abstract in different language: This diploma thesis is called "Depression in Adult Women" and consists of a theoretical and a practical part. First two chapters of theoretical part deals with theoretical approach to the study of human in adulthood and psychological aspects of the adulthood. The next chapter deals with evolution of an adult human and following chapter deals with feminity and depression. Fifth chapter describes depression and its symptoms, types and therapy. The matter of practical part is the evaluaction of a questionnaire detecting the total depression level and representation of depressive symptoms. Practical part also contains charts which deals with depression level of women according to their age, status, children, education and social status.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Vankan.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFView/Open
Vankan - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce244,77 kBAdobe PDFView/Open
Vankan - oponent.pdfPosudek oponenta práce409,16 kBAdobe PDFView/Open
Vankan - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce102,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12020

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.