Název: Terapeutické přístupy k ADHD v jednotlivých vývojových stádiích
Další názvy: Therapeutic approaches to ADHD in different developmental stages
Autoři: Tomášková, Martina
Vedoucí práce/školitel: Šámalová, Kateřina
Oponent: Novotná, Lenka
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12033
Klíčová slova: ADHD;vývojová stádia;terapeutické přístupy;kognitivně - behaviorální terapie;relaxační techniky
Klíčová slova v dalším jazyce: ADHD;ontogenetic stages;therapeutic approaches;cognitive - behavioral therapy;relaxation techniques
Abstrakt: Tato diplomová práce se věnuje Terapeutickým přístupům k ADHD v jednotlivých vývojových stádiích. Celá práce je rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou. V teoretické části se věnujeme nejprve stanovení normy daných ontogenetických stádií z pohledu vývojové psychologie. Dále jsou zde kapitoly vymezující základní terminologii a definici syndromu ADHD. Práce se zabývá nejprve obecnými základními symptomy ADHD, poté i proměnou projevů vzhledem k vývoji jedince v průběhu života. V práci je zohledněno i etiologické hledisko a není opomenut ani pohled na diagnostiku syndromu ADHD. Dále zde nalezneme i kapitolu věnující se legislativním úpravám při vzdělávání dětí s projevy ADHD. Teoretickou část uzavírají samotné terapeutické přístupy, které byly rozděleny pro potřeby práce do tří hlavních pilířů pedagogický, medicínský a psychologický. V psychologickém přístupu se podrobněji věnujeme využití jednak kognitivně behaviorální terapie, jednak relaxačním technikám. Praktická část diplomové práce se skládá z pěti případových studií, ve kterých jsou naznačeny tendence sledovat jedincův vývoj a posun v symptomatologii z různých anamnestických pohledů. Zohledněno je zejména lékařské a pedagogické hledisko, dále rodinná anamnéza, případně vlastní pozorování. Kauzuistiky se dále zaměřují také na možnosti terapie v daných věkových obdobích a na proměnu jednotlivých terapeutických přístupů v závislosti na věku.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focuses on therapeutic approaches to ADHD in different developmental stages. The paper is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part deals with the determination of the standards of the ontogenetic stages from the perspective of developmental psychology. There are also chapters defining the basic terminology and definition of the syndrome. The work is concerned with the general basic symptoms of ADHD, then the transformation of expressions due to the development of the individual throughout life. The work is also taken into account the etiological point of view and not forgetting the sight of diagnosing ADHD syndrome. You'll also find a chapter devoted to legislative changes in the education of children with symptoms of ADHD. The theoretical part is closed by itself therapeutic approaches that have been divided for the purpose of work in three main pillars - educational, medical and psychological. The psychological approach, we deal with the use of one hand, cognitive - behavioral therapy, relaxation techniques one hand. The practical part of the thesis consists of five case studies in which are indicated the tendency to monitor one's development and progress in the symptomatology of the medical history of different perspectives. Treatment is mainly medical and educational perspective and family history, in my own observation. Cases of further focus also on the treatment possibilities in these age periods and the transformation of various therapeutic approaches, depending on age.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Tomaskova M.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tomaskova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce266,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tomaskova - oponent.pdfPosudek oponenta práce383,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tomaskova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce111,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12033

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.