Title: Komunikace školy a rodiny s ohledem na specifické poruchy učení.
Other Titles: The communication between the school and the family with the regard to the specific learning disabilities
Authors: Prokůpková, Libuše
Advisor: Kubíková, Kateřina
Referee: Szachtová, Alena
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12037
Keywords: specifické poruchy učení;charakteristika specifických poruch učení;komunikace;reedukace (náprava);reedukační (nápravné) pomůcky;úvahy o hodnocení;výzkumné šetření
Keywords in different language: specific learning disabilities;the characteristic specific learning disabilities;the communication;the reeducation;reeducational aids;consideration of evaluation;research investigation
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na specifické poruchy učení a jejich výskyt v současném školství. Cílem práce je zmapovat výskyt na vybrané základní škole, seznámení se s pomůckami pro žáky s SPU a především přiblížení způsobů komunikace mezi školou a rodiči. Teoretická část je věnována charakteristice specifických poruch učení, diagnostice, komunikaci ve školní a rodinné edukaci. Praktická část je zaměřena na objasnění výskytu SPU na Základní škole a nahlídnutí na žáka a jeho zapojení se do třídního kolektivu.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on learning disabilities and their occurrence in the present education. The goal of this diploma thesis is to chart the occurrence at the selected primary school, to get to know with aids for children with learning disabilities. The main goal is to give some insight into ways of the communication between the school and parents.The theoretical part is devoted to the characteristic of the learning disabilities, their diagnostics and the communication in the schooling and parenting education.The practical part is focused on the clarification of the occurrence of the specific learning disabilities at the elementary school and also the view of the pupil and his engagment in the class team.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Prokupkova Libuse.pdfPlný text práce3,08 MBAdobe PDFView/Open
Prokupkova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce366,74 kBAdobe PDFView/Open
Prokupkova - oponent.pdfPosudek oponenta práce297,02 kBAdobe PDFView/Open
Prokupkova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce117,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12037

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.