Název: Emocionální stavy provázející závislost hráčů
Další názvy: Emotional states accompanied by gambler's addiction
Autoři: Verešová, Miroslava
Vedoucí práce/školitel: Lovasová, Vladimíra
Oponent: Mainz, Denis
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12054
Klíčová slova: emoce;závislost;participační pozorování;MMORPG;World of Warcraft;patologické hráčství;závislost na PC hrách
Klíčová slova v dalším jazyce: emotions;addiction;participative observation;MMORPG;the World of Warcraft;pathological gambling;computer's addiction
Abstrakt: Tato práce si kladla za cíl popsat emocionální stavy provázející hraní závislých hráčů, popsat herní situace, ve kterých se tyto emoce vyskytují. Dále pak popsat intenzitu a trvání těchto emocí. Posledním cílem bylo zjistit, jak tyto emoce následně ovlivňují komunikaci hráčů ve hře. Práce je složena z teoretické a praktické části. Teoretická část se skládá z popisu dvou hlavních témat, kterými jsou emoce a závislost na počítačích. V první teoretické části popisujeme druhy, složky, teorie emocí a funkce emocí. Také se zabýváme dopadem emocí na psychosomatiku člověka. Druhá teoretická část se věnuje popisu pojmu závislost, patologickému hráčství a závislosti na PC hrách. V praktické části popisujeme realizaci výzkumu. Metodou výzkumu pro nás bylo zúčastněné pozorování. Zhodnotili jsme výhody a nevýhody této metody. Výzkum se odehrával v herním prostředí hry World of Warcraft. Analýza dat byla realizována pomocí otevřeného kódování. Praktická část dále obsahuje interpretaci dat a podrobnou reflexi výzkumníka. Pro přehlednost také uvádíme shrnutí našich závěrů.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis was to describe emotional states accompanied by gambler's addiction, describe the game situations in which these emotions occur.Then describe the intensity and duration of these emotions. Tha last objective was to determine how these emotions influence the communication of players in the game. The work consists of theoretical and practical part. The theoretical part is divided into two main parts - emotions and computer's addiction. The first section explains types, folders, functions and theories of emotions. We also study impact of emotions on psychosomatics. The second part of the theoretical work is primarily focused on the concept of addiction, pathological gambling and addiction to PC games. We describe the implementation of research in the practical part. The research method was participative observation. We reviewed the advantages and disadvantages of this method. The research was conducted in the environment of the World of Warcraft game. Data analysis was realized by using an open coding. The practical part contains the interpretation of the data and the reflection of the researcher. For clarity, we are introducing a summary of our conclusions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP- M. Veresova.pdfPlný text práce2,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Veresova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce440,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Veresova - oponent.pdfPosudek oponenta práce407,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Veresova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce119,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12054

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.