Title: Vliv vstupní informace na výkon v senzomotorickém testu
Other Titles: The effect of the input information on the performance of the sensorimotor test
Authors: Švátora, Karel
Advisor: Benešová, Daniela
Referee: Valach, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12067
Keywords: vstupní informace;aktivační úroveň;elektrodermální aktivita;zrcadlové kreslení
Keywords in different language: input information;activity level;electrodermal activity;mirror drawing
Abstract: Tato práce nese název Vliv vstupní informace na výkon v senzomotorickém testu. Práce obsahuje teoretickou a metodologickou část. V teoretické části jsou kapitoly zaměřující se na zákonitosti řízení pohybu, aktivační úroveň organismu, elektrodermální aktivitu, anatomii a fyziologii kůže, ale také na temperament a komunikaci. V metodologické části popisuji design výzkumu, interpretuji a hodnotím získaná data. Z výsledků výzkumu vyplývá, že u námi testovaných osob předchozí informace o obtížnosti nadcházejícího testu ovlivnila jak jejich výkon v testu, tak jejich aktivační úroveň před samotným testem i při něm.
Abstract in different language: This work is entitled "The effect of input information on the sensorimotor test performance". The work consists of a theoretical and a methodological part. In the theoretical part, the chapters concentrate on the principles of motor movement control, activation energy of an organism, electrodermal activity, anatomy and physiology of the skin as well as on the temperament and communication. In the methodological part, I describe the design of the research and interpret and evaluate obtained data. The results of the research suggest that previously provided information about the difficulty of the upcoming test affected the subject's test performance as well as their activation level before and during the test.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bc.prace_Svatora_Karel.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
SVATORA VP.pdfPosudek vedoucího práce134,94 kBAdobe PDFView/Open
SVATORA OP.pdfPosudek oponenta práce151,4 kBAdobe PDFView/Open
SVATORA.pdfPrůběh obhajoby práce38,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12067

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.