Title: Numerické modelování vedení tepla v palivovém článku jaderného reaktoru
Other Titles: Numerical modeling of heat conduction in the fuel elements reactor
Authors: Chyla, Miroslav
Advisor: Kopincová, Hana
Referee: Hanuš, Milan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12107
Keywords: rovnice vedení tepla;palivový proutek;metoda konečných diferencí;obyčejné diferenciální rovnice druhého řádu
Keywords in different language: heat conduction equation;fuel rod;finite difference method;second order ordinary differential equations
Abstract: Cílem této bakalářské práce je numerická simulace vedení tepla v palivovém článku jaderného reaktoru, které lze popsat obyčejnou diferenciální rovnicí druhého řádu. Pro výpočet byla zvolena metoda konečných diferencí, která byla podrobně rozebrána a aplikována na rovnici vedení tepla. Pomocí této metody byly provedeny numerické experimenty v programovém prostředí MATLAB a výsledky porovnány s výsledky z jiných metod.
Abstract in different language: Aim of this bachelor's thesis is the numerical simulation of heat conduction in the fuel elements reactor, which can be described by second order ordinary differential equations. Finite difference method was chosen for the calculation, which has been described in detail and applied to the equation of heat conduction. This method was implemented in Matlab and the results were compared with results from other methods.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chyla_bakalarska_prace.pdfPlný text práce786,29 kBAdobe PDFView/Open
PV-Chyla.pdfPosudek vedoucího práce91,25 kBAdobe PDFView/Open
PO-Chyla.pdfPosudek oponenta práce152,91 kBAdobe PDFView/Open
P-Chyla.pdfPrůběh obhajoby práce33,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12107

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.