Title: Návrh změn v územním plánu Vrhaveč
Other Titles: Draft amendments in the Land use plan Vrhaveč
Authors: Veverková, Lucie
Advisor: Valtr, Pavel
Vichrová, Martina
Referee: Fiala, Radek
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12121
Keywords: územní plánování;územní plán;výkres;změny
Keywords in different language: spatial planning;land use plan;drawing;changes
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá návrhem změn v Územním plánu Vrhaveč. Pro správné vypracování jednotlivých výkresů územního plánu obsahujících navrhované změny, je potřeba mít znalosti územního plánování a být seznámen s územím, pro které je územní plán vyhotovován. Cílem této práce je tedy objasnit problematiku územního plánování a na základě těchto poznatků vytvořit vybrané výkresy územního plánu pro zvolené území obsahující návrh změn.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the draft amendments in the Land use plan Vrhaveč. For proper development various of drawings of the land use plan containing the proposed changes, it is necessary to have knowledge of spatial planning and be familiar with the area which the land use plan is prepared for. The aim of this work is to clarify the issue of spatial planning and create the selected drawings of the land use plan for the selected area containing a proposal changes based on this knowledge.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_VeverkovaLucie.pdfPlný text práce9,32 MBAdobe PDFView/Open
PV_Veverkova.pdfPosudek vedoucího práce100,14 kBAdobe PDFView/Open
PO_Veverkova.pdfPosudek oponenta práce105,17 kBAdobe PDFView/Open
PR_Veverkova.pdfPrůběh obhajoby práce52,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12121

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.