Title: Urbanistické hodnocení vývoje a současného stavu obce Mokrouše - návrh revitalizace a následného vývoje
Other Titles: Review of an urbanistic development and the current state in the Mokrouše commune - the plan of revitalization and consecutive development
Authors: Plecitá, Helena
Advisor: Vichrová, Martina
Valtr, Pavel
Referee: Salzmann, Klára
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12122
Keywords: Mokrouše;revitalizace;krajina;člověk v krajině
Keywords in different language: Mokrouše;revitalization;landscape;human in landscape
Abstract: Jedním z úkolů územního plánování je zjišťovat a posuzovat stav území a jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty. Jedním z cílů územního plánování je tyto hodnoty chránit. Vybranou lokalitou je obec Mokrouše. Tato bakalářská práce se zabývá analýzou této lokality, jejím historickým vývojem a důležitými místy v krajině. Cílem této bakalářské práce je posoudit významné hodnoty vybrané lokality a následně navrhnout jejich revitalizaci.
Abstract in different language: One of the tasks of spatial planning is to determine and evaluate conditions of the respective area and its environmental, cultural and civizational value. One of the goals of spatial planning is to protect these values. The chosen area is village Mokrouše. This bachelor thesis deals with an analysis of this locality, its historical development and significant landmarks. The objective of this work is to assess important values of chosen area and subsequently suggest its revitalization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_PLECITA.pdfPlný text práce5,93 MBAdobe PDFView/Open
PV_Plecita.pdfPosudek vedoucího práce99,58 kBAdobe PDFView/Open
PO_Plecita.pdfPosudek oponenta práce114,58 kBAdobe PDFView/Open
PR_Plecita.pdfPrůběh obhajoby práce55,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12122

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.