Title: Tvorba nabídkové ceny nestandardního zařízení
Other Titles: Creating an offer price for a non-standard device
Authors: Šulák, David
Advisor: Kleinová, Jana
Greguš, Petr
Referee: Hájek, Martin
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12260
Keywords: nabídková cena;tvorba cen;kalkulační metody;zadávací dokumentace;nestandardní technické zařízení;koeficienty rizik
Keywords in different language: offer price;pricing;costing method;tender doc-uments;nonstandard technical equipment;risk factors
Abstract: Diplomová práce je zaměřená na vytvoření nabídkové ceny na nestandardní zařízení. Teoretická část obsahuje používané kalkulační metodiky, jakož i metodiky tvorby cen. V praktické části je popsáno technické zařízení, na které je vzápětí dle zadávací dokumentace investora vytvořena nabídková cena. Tato nabídková cena je následně porovnána se skutečnými hodnotami získanými z firemního účetnictví, po zrealizování technického zařízení. Odchylky mezi nabídkovou a skutečnou cenou jsou podrobeny rozboru, a je z nich vyvozen závěr pro tvorbu budoucích nabídkových cen.
Abstract in different language: The diploma work focuses on the creation of the offer price for non-standard equipment. The theoretical part contains used calculation methodology, as well as pricing methodologies. The practical part describes the technical equipment, which is then according to tender documents created investor price. This offer price is then compared with the actual values obtained from the company´s accounting, the realization of technical equipment. Deviations between the offer and the actual price are subjected to analysis and concluded for the creation of future offer prices from them.
Rights: Plný text práce není přístupný.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zverejneni_KP_Sulak.PDFOdůvodnění nezveřejnění VŠKP555,77 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
David_Sulak_DP_2014.pdfPlný text práce2,5 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
hodnoceni_DP_Sulak.PDFPosudek vedoucího práce999,44 kBAdobe PDFView/Open
oponentni_posudek_DP_Sulak.PDFPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba_DP_Sulak.PDFPrůběh obhajoby práce557,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12260

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.