Title: Vývoj rozhraní pro interaktivní distribuovanou hru s ovládáním pomocí 2D i 3D obrazových senzorů
Other Titles: Design of Interface Earmarked for Development of Interactive Distributed Game Using 2D and 3D Vision Sensors
Authors: Holeček, Jan
Advisor: Železný, Miloš
Referee: Hrúz, Marek
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12331
Keywords: interaktivní hra;distribuované systémy;rozhraní;Enet;Kinect;zpracování obrazu;prostorová informac
Keywords in different language: interactive game;distributed systems;interface;Enet;Kinect;image processing;spatial information
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá návrhem rozhraní určeného pro snadný vývoj interaktivních distribuovaných aplikací a her s využitím 2D a 3D obrazových senzorů. V úvodních částech je prezentován stručný teoretický úvod do distribuovaných systémů, technologií TCP/IP a zařízení Kinect. Následuje popis použitých technologií, díky kterým bylo možno navrhnout jednotlivé komponenty samotného rozhraní pro přenos dat mezi uživateli a pro zisk a zpracování obrazových informací ze zařízení Kinect. Stěžejní část práce obsahuje popis návrhu a funkčnosti těchto komponent i rozhraní jako celku. V práci je také prezentována interaktivní hra, pomocí které je výše zmíněné rozhraní testováno. Testy provedené na této aplikaci potvrdili použitelnost a funkčnost rozhraní v reálných podmínkách.
Abstract in different language: This thesis deals with a design of an interface earmarked for development of interactive distributed systems and games using 2D and 3D vision sensors. At the beginning a brief theoretical introduction to distributed systems, TCP/IP technology and Kinect device is presented, followed by a description of applied technologies which allowed to design individual components of the interface for data transmission between users and for obtaining and processing image information got from the Kinect device. The crucial part of the thesis contains a description of a proposal and functionality of these components and the interface as itself. In the thesis there is also presented an interactive game by which is the above-mentioned interface tested. Tests performed at this application have confirmed the availability and functionality of the interface in real terms.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HolecekDP.pdfPlný text práce10,18 MBAdobe PDFView/Open
Holecek-v.pdfPosudek vedoucího práce2,52 MBAdobe PDFView/Open
Holecek-o.pdfPosudek oponenta práce2,64 MBAdobe PDFView/Open
Holecek-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,68 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12331

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.