Title: Experimentální zařízení pro tavení nízkoteplotních kovů
Other Titles: Experimental Device for Melting of Low-temperature Metals
Authors: Mizerová, Kateřina
Advisor: Karban, Pavel
Mach, František
Referee: Kožený, Jiří
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12370
Keywords: indukční ohřev;zpracování tekutých kovů;indukční pec;induktor;Fieldův kov;fázový přechod;elektromagnetické pole;měrná tepelná kapacita;kompenzace jalového výkonu;Agros2D
Keywords in different language: induction heating;liquid metal processing;induction furnace;inductor;Field's metal;phase transition;electromagnetic field;specific heat capacity;reactive power compensation;Agros2D
Abstract: Cílem předkládané diplomové práce je navržení experimentálního zařízení pro indukční tavení nízkoteplotních kovů a srovnání výsledků měření s numerickým modelem. Teoretická část práce shrnuje poznatky týkající se možného využití indukčního ohřevu pro zpracování tekutých kovů a uvádí nejběžněji využívané prvky pro stavbu indukčních pecí. Praktická část práce se zabývá návrhem a sestrojením malé indukční pece, jejíž parametry byly uzpůsobeny pro tavení Fieldova kovu. Jedním z hlavních řešených problémů je také určení materiálových vlastností použité vsázky (měrné tepelné kapacity, hustoty, tepelné vodivosti, elektrické vodivosti a permeability), jelikož odborná literatura toto téma téměř neuvádí. V rámci práce byly proto tyto parametry určeny, a to experimentálně nebo výpočtem. Pro měrnou tepelnou kapacitu byla odhadnuta také její teplotní závislost. Dále se diplomová práce zabývá měřením indukce uvnitř i vně sestavené indukční pece a stanovením závislosti teploty vsázky na době ohřevu. V závěru je provedena verifikace výsledků s numerickým modelem.
Abstract in different language: The objective of the presented thesis is to design experimental equipment for induction melting of metals fusible at low temperatures and to compare the measured results with a numerical model. The theoretical part of the thesis summarizes information about potential use of induction heating for processing of liquid metals and it presents the most frequently used elements for construction of induction furnaces. The practical part of the thesis includes a design and construction of a small induction furnace with the parameters adapted for melting of Field´s metal. One of the main issues which need to be addressed is determination of material properties of the employed charge (specific heat capacity, specific weight, thermal conductivity, electric conductivity and permeability) since specialized literature provides practically no information about this topic. Therefore the parameters were determined in the practical part of the thesis, both experimentally or by calculation. For the specific thermal capacity has been also estimated its dependence on temperature. Further, the thesis deals with measurement of induction inside and outside the assembled induction furnace and determination of dependence of the melting temperature on heating time. In conclusion the results have been verified with a numerical model.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Katerina Mizerova.pdfPlný text práce2,85 MBAdobe PDFView/Open
058609_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce338,92 kBAdobe PDFView/Open
058609_oponent.pdfPosudek oponenta práce435,27 kBAdobe PDFView/Open
058609_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce160,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12370

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.