Title: Projekt - Technologické zařízení staveniště, Harmonogram výstavby - ČOV Katovice
Other Titles: Project-Technological site facilities, the construction timetable-WTP Katovice
Authors: Pelešková, Michaela
Advisor: Kesl, Petr
Referee: Boháč, František
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12466
Keywords: Zařízení staveniště;čistírna odpadních vod;harmonogram;metoda kritické cesty
Keywords in different language: Site facilities;wastewater treatment plant;schedule;critical path method
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na návrh a zpracování projektu zařízení staveniště pro nově navrženou čistírnu odpadních vod v Katovicích. Technologická část obsahuje provedení a zřízení jednotlivých etap a stavebního řešení ČOV, projekt celkového zařízení staveniště pro monoblok ČOV, celkovou a koordinační situaci, situaci komunikací, výkresy a schémata pro zařízení staveniště v jednotlivých etapách výstavby, společně s technickou zprávou. V praktické části je přiložen obecný a podrobný harmonogram stavebních prací pro monoblok ČOV, následující zhodnocením časového plánu a určení rizik nejnebezpečnější pracovní činnosti ? MKC.
Abstract in different language: Presented diploma thesis is focused on the design and making of the construction site management plan for a newly proposed wastewater treatment plant in Katovice. Technological part contains plans for creation and management of individual stages and construction solution of WWTP, overall construction site management plan for WWTP monoblock, overall and coordination situation drawing, roads situation drawing, drawings and schematics for construction management in various stages of construction process, together with a technical report. Practical part contains both general and detailed schedule of construction works for WWTP monoblock, followed by an assessment of that schedule and the most critical work activities determined by the critical path method.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Peleskova 2014.pdfPlný text práce5,86 MBAdobe PDFView/Open
Peleskova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce419,05 kBAdobe PDFView/Open
Peleskova_oponent.pdfPosudek oponenta práce432,74 kBAdobe PDFView/Open
Peleskova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce152,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12466

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.