Title: Využití paralelismu pro analýzu biomolekul
Other Titles: Utilization of parallelism for analysis of biomolecules
Authors: Majdišová, Zuzana
Advisor: Maňák, Martin
Referee: Skála, Jiří
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12535
Keywords: aditivně vážený;Voronoi;GPU;OpenCL;paralelismus
Keywords in different language: additively weighted;Voronoi;GPU;OpenCL;parallelism
Abstract: Efektivní analýza biomolekul často vyžaduje popis prostorových vztahů mezi jednotlivými atomy pomocí aditivně váženého Voronoi diagramu, avšak pro velké molekuly a sekvence molekul je získání diagramu časově i paměťově náročné. Cílem práce je prozkoumat možnosti využití vyššího stupně paralelismu GPU k urychlení výpočtu diagramu, navrhnout a implementovat vhodné řešení pro velké molekuly a sekvence. Navržené řešení je založeno na algoritmu trasování hran, přičemž výpočet koncového vrcholu Voronoi hrany je počítán pomocí GPGPU.
Abstract in different language: Effective analysis of biomolecules often requires a description of the spatial relationships between individual atoms using the additively weighted Voronoi diagram. However obtaining such diagrams for large molecules and molecular sequences is a time and memory consuming task. The goal is to explore the possibility of using a higher degree of parallelism offered by GPU to accelerate the computation, and to design and implement appropriate solutions to large molecules and sequences. The proposed solution is based on the edge-tracing algorithm and computes the end vertex of Voronoi edge using GPGPU.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vyuziti_paralelismu_pro_analyzu_biomolekul.pdfPlný text práce14,4 MBAdobe PDFView/Open
A11N0142Phodnoceni-ved.pdfPosudek vedoucího práce336,78 kBAdobe PDFView/Open
A11N0142Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce347,4 kBAdobe PDFView/Open
A11N0142Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce179,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12535

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.